Search form

Zan 2

Zozi -yee 'plɛblɛ 'ci kɔɔn minnun lɛ 'e tɛdɛ

1Yi yaaga "bɛ -sru, ɛn lɩ 'pa "fɛdi drɛdɩ 'bɔ 'fla nɛn waa laabo Kanan bɛ -a da, Galile 'lɛglɔn 'ji. Zozi "bʋ "a "fɛdi zɩɛ -a da, 2ɛn o Zozi 'lee 'e -srunɔn laabʋ "nyian "fɛdi 'bɔ da.

3Zɩ -wɛn -nyan bɛ, ɛn Zozi "bʋ "e 'nan Zozi lɛ 'nan: «-Wɛn -nyan -wlɔ.»

4Zozi "e 'nan -yrɛ 'nan: «Manmi, -mɛ "le "wɛan nɛn i -tɔa 'wɩ zɩɛ 'bɛ 'ji, 'mɛn tʋ 'ka tian bɔlɛ dɩ.»

5-A -nan nɛn Zozi "bʋ "e 'nan minnun nɛn o cɩ fɛnun -plinan bɛ -wlɛ 'nan: «'Wɩ pɛɛnɔn nɛn yaa 've 'cɛɛ bɛ, 'ka drɛla "da.»

6'Yi 'tɔbɔ nɛn 'e drɛdɩ -kɔlɛ -a bɛ, -a 'shɛɛdʋ a fɛ 'bɔ zɩɛ -a -nan. 'Yi 'tɔbɔ zɩɛ -a -ji nɛn Zuif 'nɔn 'o 'cɛin 'lee 'o 'pɛ -man "foe yi "sia -e 'o 'fli drɛ 'saun Bali 'lɛ. -A -tʋ -kɔlaman e 'yi "siala "tugu -yaa tʋ.

7Ɛn Zozi "e 'nan minnun nɛn o cɩ fɛnun -plinan bɛ -wlɛ 'nan: «'Ka 'pɔnun 'labɛ o fa 'yi 'a!» O -pɔnun zɩɛ -a 'fa, e -sran "man.

8-A -nan nɛn Zozi "e 'nan -wlɛ 'nan: «'Ka 'yi 'gʋɛ -a 'kolu "tiɛnnɔn -e 'ka 'kʋ -a min nɛn 'e yiɛ -tɔa "fɛdi 'gʋɛ -a da bɛ -yrɛ!»

Ɛn waa kolu o -kʋ -a -yrɛ. 9Min nɛn 'e yiɛ -tɔa "fɛdi 'bɔ da bɛ, e 'yi zɩɛ -a -nanjɛɛn 'e 'le te e lila 'wɛn -a. Fɛnan nɛn -wɛn zɩɛ e 'si bɛ ya'a tɔa dɩ. 'Pian fɛ -plinɔn nɛn o 'yi 'bɔ 'tɔ bɛ, "o -tɔa. E lɩ 'pazan laabʋ ɛn e 'nan -yrɛ 'nan: 10«Minnun pɛɛnɔn 'gʋɛ, -wɛn nɛn e cɩ 'kpa bɛ, -a 'bɔ nɛn waa -nɔan "min lɛ 'e 'flin. "Bɛ -sru te -wɛn ciɩ min yiɛ da bɛ, -e -wɛn nɛn e 'ka 'kpa dɩɛ, 'wɛɛ 'nɔn min lɛ. 'Yie vɛ bɛ, -wɛn nɛn e cɩ 'kpa bɛ, yia ta -tɔ -trilii tʋ 'gʋɛ -a.»

11'Lɛbo "fɔ wɩ tɛdɛ nɛn Zozi -a drɛ bɛ, -nyrɛn zɩɛ. Yaa drɛ Kanan, Galile 'lɛglɔn 'ji. E 'yee -dan ci kɔɔn ɛn -a -srunɔn yi -tɛra Zozi 'bɔ da.

12"Bɛ -sru, ɛn e sɔɔn "ji 'fla nɛn waa laabo Kapanamo bɛ -a da, 'o 'vale 'e "bʋ 'lee 'e "bʋɩnun 'lee 'e -srunɔn 'a. O -fʋ 'fla zɩɛ -a da tʋ "wɛnnɛn 'a.

Zozi fɛnun -tannɔn 'pin Bali -pan 'kuin

(Mt 21.12-13; Mk 11.15-17; Lk 19.45-46)

13Zuif 'nɔn 'le 'si nɔanba -ji "fɛdi drɛdɩ 'bɔ 'kogo, ɛn Zozi 'kʋ Zeruzalɛm. 14Zɩ e 'bɔla 'nan nun bɛ, ɛn e wla Bali -pan 'kuin. E minnun 'yɩ te o ya trinun 'lee 'blanun 'lee -plablonun -tannan. Ɛn e minnun 'yɩ "nyian te o ya "lala ta -fɔɔnan. 15Zɩ e 'wɩ zɩɛ -a -nan 'yɩ bɛ, e baa drɛ sɔnba "a, ɛn e 'blanun 'lee trinun 'lee minnun pɛɛnɔn 'pin Bali -pan 'kuin. E "lala ta -fɔɔnɔn 'le "lala fuila "man e -wee 'tablonun -sran ji. 16Ɛn e 'nan -plablo -tannɔn lɛ 'nan: «'Ka fɛnun 'gʋɛ -a bɔla fɛ 'gʋɛ -a -nan. Te 'ka 'an "tɩ "le 'kɔn drɛ 'flɛ 'tan 'kɔn 'a dɩ!»

17Ɛn -a -cin -tɔra -a -srunɔn 'ji 'nan 'e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ Bali -le 'fluba 'ji 'nan:

«'Yie 'kɔn yɩdɩ "yi "a 'an 'ji -dan e -ciala "da.»

18Zɩ Zozi 'wɩ zɩɛ -a drɛ bɛ, ɛn Zuif 'nɔn 'tanɔn -a laabʋ -yrɔ 'nan: «'Lɛbo "fɔ 'wɩ "kɔ "nɛn yia dra -e 'e -kɔɔn 'nan Bali 'bɛ 'si -nɔn 'yiɛ 'nan 'i 'wɩ zɩɛ -a drɛ?»

19Ɛn Zozi -a -sru "fɔ -wlɛ 'nan: «Bali -pan 'kɔn 'gʋɛ, 'ka -wi! E ya yi yaaga -e 'an wluan lou 'e "pa 'ji.»

20Ɛn o 'nan -yrɛ 'nan: «Bali -pan 'kɔn 'labɛ, lɛ -fuba sinjɛn 'wlɛ 'shɛɛdʋ wlu nɛn minnun -a -tɔ, ɛn yie 'nan, yi yaaga 'wlu -e 'i pee -tɔ?»

21'Pian -te Zozi a 'wɩ zɩɛ -a vɩnan bɛ, -a 'bɔ po nɛn Bali -le 'kɔn 'a bɛ -nyrɛn yaa ve. 22Zɩ 'e wluan -kanɔn 'va bɛ, -a -ci -tɔ -a -srunɔn 'ji 'nan e 'wɩ zɩɛ -a 'vɩ 'e 'cɛn. Ɛn o yi -tɛra Bali wei nɛn 'e 'crɛn -tɛdɩ bɛ -a da, 'lee 'wɩ nɛn Zozi -a 'vɩ -wlɛ "bɛ -a da.

23Tʋ nɛn te Zozi a Zeruzalɛm Zuif 'nɔn 'le 'si nɔanba -ji "fɛdi da bɛ, zɩ minnun 'lɛbo "fɔ wɩnun nɛn yaa drɛ bɛ -a -nan 'yɩ -yrɔ "bɛ, ɛn min "kaga "yi -tɛra Zozi 'bɔ da. 24'Pian Zozi 'ka yi -tɛlɛa o da dɩ, kɔɔ e o pɛɛnɔn -tɔa "fo. 25Ɛn Zozi 'ka -a wɛɛman 'nan, min 'e min -tʋ man wɩ vɩ 'yrɛ dɩ. 'Wɩ nɛn min ji bɛ, Zozi -a -tɔa 'e 'bɔ 'a.