Search form

Zan 21:17

17Zozi -a 'pa yaagazan laabʋ "nyian -yrɔ. E 'nan: «Zan -pɩ Simɔn, yian ye "yi?»

Ɛn Piɛri ta drɛ 'trɔdrɔ, kɔɔ e 'wɩ -tʋwli laabʋ -yrɔ 'e cin -sru 'e 'pa -a yaaga. Ɛn Piɛri -a 'vɩ -yrɛ 'nan: «Minsan, i 'wɩ pɛɛnɔn tɔa. Yia -tɔa 'nan mɛin ye "yi.»

Ɛn Zozi -a 'vɩ -yrɛ 'nan: «'I yiɛ 'tɔ 'mɛn 'blanun va!