Search form

Zan 5

Zozi min -tʋ nɛn e -sran "tra "bɛ -a beli

1"Bɛ -sru, Zuif 'nɔn 'le "fɛdi -tʋ drɛdɩ 'bɔ Zeruzalɛm, ɛn Zozi 'kʋ -nan nun. 2Zeruzalɛm 'bɔ man -klɔn bɛ, -a -wlala "nan "tʋ a, waa laabo 'blanun -wlala "nan. -Wlala "nan zɩɛ -a "srɔn "bɛ, 'yi 'tʋ a -nan, waa laabo Ebre wei -ji «Betɛsda». -Duban 'soolu a 'e 'tɔdɩ 'yi zɩɛ -a "srɔn. 3-Dubannun zɩɛ -a wlu bɛ, -cɛ -tɛnɔn "kaga yra 'o nyinnandɩ -nan. Yiɛ 'winɔn 'lee minnun nɛn o "tun "bo bɛ 'lee minnun nɛn 'o -srandɩ "tra "bɛ, o nɛn. [O ya -a man -pɛnnan 'nan 'yi 'e 'nyɔɔn "ji. 4-Yɛɛ cɩ 'nan Bali -le 'pasianɔn nɛn laji bɛ, -a -tʋ -sɔɔn "man 'yi zɩɛ -a va, -e 'e nyɔɔn. Min nɛn e sɔɔn "va 'e tɛdɛ te Bali -le 'pasiazan "sia -a nyɔɔnnan bɛ, -te -a san -le -cɛ a 'kɔ oo, e "sia "man.]

5Ɛn min -tʋ a fɛ 'bɔ zɩɛ -a -nan, -cɛ a "man. -A -cɛ zɩɛ -a -nan lɛ -fuba yaaga 'wlɛ 'sɔra nɛn 'gʋ. 6Zɩ Zozi -a 'yɩ 'e nyinnandɩ bɛ, ɛn yaa -tɔ 'nan -cɛ nɛn "man "bɛ -a yi "fli 'bɔ, -a -nan nɛn yaa laabʋ -yrɔ 'nan: «I ya "vale -cɛ 'e 'si 'i man?»

7Ɛn min zɩɛ e 'nan Zozi lɛ nan: «Minsan, "mɛɛn -mie "ka -e 'yaan 'fɔ 'yi 'va te 'yi nyɔɔn "ji "dɩ. Ɛn -te "mɛɛn vɩnan 'an -pli 'yi 'bɔ man bɛ, -e min -tʋ 'e 'fɔ "va 'an 'lɔ 'e 'flin.»

8-A -nan nɛn Zozi -a 'vɩ -yrɛ 'nan: «'I 'wluan lou, 'i 'yie nyinnan "davɛ 'sia, 'i 'ta wʋ!» 9'Nun tɔɔn -cɛ 'si min zɩɛ -a man, e 'yee nyinnan "davɛ 'sia, ɛn e 'ta wʋdɩ 'sia.

Yi zɩɛ -a da bɛ, te Zuif 'nɔn 'le 'flinla "yi nɛn waa laabo Saba bɛ -nyrɛn. 10Ɛn zɩ Zuif 'nɔn 'tanɔn -a 'yɩ bɛ, ɛn waa 'vɩ -yrɛ 'nan: «Cɛɛgʋ 'flinla "yi nɛn, -yee "wɛan -a -si 'ka 'e 'nɔndɩ 'yiɛ -e 'i 'kʋ 'yie nyinnan "davɛ -a dɩ.»

11Ɛn e 'nan -wlɛ 'nan: «Min nɛn e -cɛ 'si 'an man bɛ, e 'nan 'mɛn 'nan: ‹'I 'yie nyinnan "davɛ 'sia, 'i 'ta wʋ.› »

12Waa laabʋ -yrɔ 'nan: «Min "cɛn 'bɛ 'vɩ 'yiɛ 'nan 'i 'yie nyinnan "davɛ 'sia, 'i 'ta wʋ?»

13'Pian min nɛn -cɛ 'si "man "bɛ, ya'a min zɩɛ -a tɔa dɩ. Kɔɔ Zozi 'si fɛ zɩɛ -a -nan min "kaga "le "wɛan.

14"Bɛ -sru, Zozi min zɩɛ -a 'yɩ Bali -pan 'kuin, ɛn e 'nan -yrɛ 'nan: «'I "trɔɛn "tɔ 'wɩ 'gʋɛ -yrɛ 'kpa! -Cɛ 'si 'i man, te 'i 'wɩ 'wlidɩ "drɛ "nyian dɩ, "tɔgɔ 'wɩ nɛn e -ciala 'wɩ zɩɛ 'bɛ da bɛ, 'e bɔ 'i man.»

15Min zɩɛ e -kʋ, ɛn yaa 'vɩ Zuif 'nɔn lɛ "mɛn 'nan Zozi 'bɛ -cɛ 'si 'e man. 16-Yee "wɛan Zuif 'nɔn Zozi -wɛɛdɩ 'sia 'nan e 'wɩ zɩɛ -a drɛ 'flinla "yi da.

17'Pian Zozi 'wɩ 'ci 'vɩ -wlɛ, yaa 'vɩ 'nan: «'An "tɩ 'nyranman "paa tian tʋ 'gʋɛ -a, -yee "wɛan 'an 'bɔ "nyian, "an "ya wo -a 'panan.»

18'Wɩ zɩɛ -yee "wɛan Zuif 'nɔn a Zozi -wɛɛnan 'kpa tɩglɩ 'nan o -tɛa. Wa'a vɩlɛ 'nan e -wee 'flinla "yi 'srɔɛn srɛ -yee "wɛan dɩ, 'pian 'nan, e 'nan Bali 'bɛ cɩ 'e "tɩ "a, te 'e 'fli -kɔɔnnan Bali man.

Zozi 'le 'plɛblɛ bɛ Bali 'bɔ 'bɛ -nɔn -yrɛ

19Ɛn Zozi 'e 'fli -le 'wɩ 'vɩ -wlɛ 'nan: «Maan ve 'cɛɛ 'wɩ tɩglɩ 'a 'nan, Bali -pɩ 'ka 'kɔlaman 'wɩ 'tʋ drɛdɩ -a 'e 'bɔ 'wulo -ji wɩ -a dɩ, 'pian 'wɩ nɛn yaa -nan 'yɩ 'e "tɩ 'lɔ bɛ -nyrɛn yaa dra. 'Wɩ pɛɛnɔn nɛn -a "tɩ -a dra bɛ, -nyrɛn -a -pɩ -a dra "nyian. 20-Yɛɛ cɩ 'nan -kaa "tɩ Bali 'e 'pɩ ye "yi, ɛn 'wɩ pɛɛnɔn nɛn Bali -a dra bɛ, yaa -kɔɔnman 'e 'pɩ lɛ. 'Wɩnun nɛn e cɩ -dandan 'kpa e -ciala 'gʋ da bɛ, yaa -kɔɔnman -yrɛ, 'nan -e 'wɩ 'e 'ka 'kan 'le "wɛan. 21Zɩ -kaa "tɩ Bali minnun wuanla -kanɔn 'va -e 'e 'belidɩ -nɔn -wlɛ "bɛ, -a -tʋwli "nɛn "nyian -a -pɩ -a dra -e min nɛn e 'sɔ "ji "bɛ 'e 'belidɩ -nɔn -a san lɛ. 22Ɛn "nyian bɛ, -kaa "tɩ Bali "cɛɛ min -le 'wɩ tin 'baa dɩ, 'pian e 'wɩ tin 'badɩ pɛɛnɔn -pɛba 'wʋ 'e 'pɩ -lɔ. 23Yaa drɛ zɩɛ 'nan -e minnun pɛɛnɔn 'o -pɩ 'tɔ bɔ "le zɩ o -a 'bɔ 'tɔ bɔa "bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. Min nɛn ya'a -pɩ 'tɔ bɔlɛ dɩɛ, te -a "tɩ "nɛn yaa 'pa 'sia bɛ, ya'a 'tɔ bɔlɛ dɩ.

24Maan ve 'cɛɛ 'wɩ tɩglɩ 'a 'nan, min nɛn yaan wei 'man "yi, ɛn e yi -tɛra Bali nɛn yaan 'pa 'sia bɛ -a da bɛ, 'belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ e ya -a san -le vɛ -a. -A san -le tin 'badɩ 'ka 'kɔan 'mlɔnmlɔn dɩ, 'pian e 'sʋ 'ka -lɔ ɛn e 'belidɩ 'yɩ. 25Maan ve 'cɛɛ 'wɩ tɩglɩ 'a 'nan, tʋ -tʋ -taa "bɔlɛ, ɛn e 'bɔ 'va. Tʋ zɩɛ -a man nɛn minnun nɛn o cɩ minnun -kadɩ -a Bali 'lɛ bɛ, o Bali -pɩ wei maan. Ɛn minnun nɛn waa 'man "yi "bɛ o "belia. 26-Yɛɛ cɩ 'nan zɩ 'plɛblɛ a -kaa "tɩ Bali 'lɔ -e 'e 'belidɩ -nɔn minnun lɛ bɛ, -a -tʋwli "nɛn yaa -nɔn 'e 'pɩ lɛ 'nan 'e 'belidɩ -nɔn minnun lɛ. 27Ɛn yaa -si -nɔn -yrɛ 'nan 'e minnun -le 'wɩ tin 'ba, e ya blamin -pɩ -a -le "wɛan.

28Te 'wɩ 'gʋɛ 'e 'ka 'kan dɩ, kɔɔ -a tʋ -a -tanan bɔdɩ -a. Tʋ zɩɛ -a man nɛn minnun nɛn o kaa o ya -yrɛ -ji bɛ, o Blamin -pɩ wei maan, 29ɛn o bɔala 'yrɛ -ji. Minnun nɛn o 'wɩ "yi drɛ bɛ, o wuanla -e 'o 'belidɩ yɩ. Ɛn minnun nɛn o 'wɩ 'wlidɩ drɛ bɛ, o wuanla -e tin 'e 'tɛ o da.

30Ma'an 'kɔlaman -e 'an 'wɩ 'tʋ drɛ 'an 'bɔ 'wulo -ji wɩ -a dɩ. 'Wɩ nɛn 'an "tɩ -a ve 'mɛn bɛ, -a da nɛn an min -le 'wɩ tin "baa. Kɔɔ an 'ka 'an 'bɔ 'ci 'sɔ wɩnun -wɛɛnan dɩ, 'pian Bali nɛn yaan 'pa 'sia bɛ, -a ci 'sɔ wɩnun -wɛɛnan nɛn an cɩ.

31-Te 'an 'bɔ mɛɛn cɩ 'an 'bɔ 'fli -le 'wɩ 'nan yɩzan -a bɛ, min 'ka 'an wei siala 'wɩ 'kpa -a dɩ. 32'Pian 'mɛn 'wɩ 'nan yɩzan a, ɛn maan -tɔa 'nan 'wɩ nɛn yaa ve 'an man bɛ 'wɩ 'kpa nɛn.

33'Ka 'bɔ, 'ka minnun 'pa 'sia Zan -va, ɛn e 'wɩ tɩglɩ 'vɩ 'an man. 34An 'bɔ 'le vɛ bɛ, ma'an wɛɛman 'nan min nɛn 'e drɛ 'mɛn 'wɩ 'nan yɩzan -a dɩ, 'pian 'an Zan -le 'wɩ ve cɛɛ 'nan -e 'ka yi -tɛra "da, -e Bali 'e 'ka 'si 'wɩ 'ji. 35Zan a "le 'nan 'tɛ nɛn waa -fɔ "nɛn ɛn e blɩ bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. Ka wɩɩ "man, ɛn 'ka 'ci nran -a -san man tʋ "wɛnnɛn 'a.

36'Wɩ nɛn 'bɛ 'mɛn 'wɩ -kɔɔnman bɛ, 'bɛ -dan "mlian 'wɩ nɛn Zan -a 'vɩ 'an man bɛ -a da. 'Wɩnun nɛn 'an "tɩ -a -nɔn 'mɛn 'nan 'an drɛ bɛ, -a 'wɩnun 'bɔ nɛn maan dra 'gʋ. -Yɛɛ -kɔɔnman 'nan 'an "tɩ 'bɛ 'an 'pa 'sia. 37'An "tɩ 'bɔ nɛn yaan 'pa 'sia bɛ, -yɛɛ 'an 'man wɩ 'vɩ 'e 'bɔ 'a. 'Pian ka'a tian 'li -a wei manlɛ 'mlɔnmlɔn dɩ, ɛn ka'a tian 'li -a yra yɩlɛ 'mlɔnmlɔn dɩ. 38Ɛn -a wei -cin 'ka 'fɔla 'ka 'ji dɩ, kɔɔ ka'a yi 'tɛala -a -pɩ nɛn yaa 'pa 'sia bɛ -a da dɩ. 39Kaa -tɔa 'nan Bali wei nɛn 'e 'crɛn -tɛdɩ bɛ, e 'belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ -a -nɔan "min lɛ, -yee "wɛan kaa ta ve tʋ pɛɛnɔn man. 'Fluba 'crɛnnun zɩɛ, -wɛɛ 'an 'man wɩ ve minnun lɛ. 40'Pian ka 'ka "vale 'ka -taa 'an -sru, -e 'belidɩ 'kpa 'e drɛ 'cee vɛ -a dɩ.

41An 'ka -a -wɛɛnan 'nan minnun 'waan 'tɔ bɔ dɩ, 42'pian an 'ka -tɔa. Maan -tɔa 'nan Bali yɩdɩ "yi 'ka 'ka 'ji dɩ. 43'An "tɩ 'bɛ 'an 'pa 'sia, ɛn ka 'ka "vale 'kaan "sia 'cee vɛ -a dɩ. -Te min pee -ta 'e 'bɔ 'tɔ da bɛ, cɛɛ "sia 'cee vɛ -a. 44Kaa -wɛɛman 'nan 'ka bɔɛzan -tʋ 'e 'ka 'tɔ bɔ. Ka'a wɛɛman 'pian 'nan Bali -tʋwli "nɛn 'e 'ka 'tɔ bɔ dɩ. Ɛn -te ka ya zɩɛ 'wɩ 'kpa bɛ, e dra 'kɔ -e 'ka yi -tɛra 'an da?

45Te 'ka 'ci "nrɔn 'nan 'an "tɩ 'va nun bɛ, 'an 'bɔ 'bɛ 'wɩ -tɔa 'ka man dɩ! Min nɛn e 'wɩ -tɔa 'ka man bɛ, Moizi nɛn 'ka 'ci "nrɔn man "da 'nan e -taa 'palɛ 'ka 'va bɛ -nyrɛn. 46-Yɛɛ cɩ 'nan "te ka yi -tɛala Moizi da bɛ, "te ka yi -tɛala 'an da "nyian, kɔɔ 'mɛn 'wɩ nɛn Moizi -a crɛn -tɛ. 47'Pian 'wɩ nɛn yaa crɛn -tɛ bɛ, ka'a yi 'tɛala "da "dɩ, e dra "mɛn 'kɔ 'lɔɔ -e 'ka yi -tɛra 'wɩ nɛn maan ve bɛ -a da?»