Search form

Luk 10:27

27Ɛn e 'nan:

«'I Minsan Bali yɩ "yi

'i 'bli pɛɛnɔn 'a!

'I yɩ "yi 'yie 'wɩ drɛdɩ pɛɛnɔn 'a!

'I yɩ "yi 'yie 'plɛblɛ pɛɛnɔn 'a!

'I yɩ "yi 'i 'ci "nrɔndɩ pɛɛnɔn 'a!

Ɛn "nyian 'i bɔɛzan -tʋ yɩ "yi

"le 'yie 'wɩ 'zʋ.»