Search form

Luk 11:19

19Ɛn -te 'wɩ nɛn ka 'vɩ zɩɛ e ya 'wɩ 'kpa 'a bɛ, 'lɔɔ 'cee minnun bɛ, -tɩ -le 'plɛblɛ 'a nɛn "o "yʋ -wlidɩnun -pian? 'Ka 'bɔ 'le minnun 'bɛ -kɔɔnman 'nan 'cee tin 'ka 'nɔnnɔn dɩ.