Search form

Luk 11:32

32Ɛn "nyian bɛ, yi nɛn Bali minnun -le tin "baa bɛ, Ninivi 'nɔn 'wɩ -tɔa -naagʋnɔn man. Kɔɔ zɩ Zonazi Bali -le 'wɩ 'vɩ -wlɛ "bɛ, o 'si 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ man, ɛn o -sɔɔnla Bali -sru. Maan ve 'cɛɛ 'nan, min nɛn -a -dan "mlian Zonazi da bɛ, e ya 'gʋ.»