Search form

Luk 15

'Bla nɛn e 'san bɛ waa 'yɩ

(Mt 18.12-14)

1Yi -tʋ da 'sukɔlɛ 'sinɔn "kaga pli Zozi man 'nan -e 'o wei man. Ɛn minnun nɛn o 'tɔ 'wlidɩ "a "nyian minnun 'le bɛ, o "kaga "ta "nyian. 2'Wɩ zɩɛ ya'a Farizɛn 'nɔn 'lee 'fluba 'ci vɩnɔn 'ci 'sɔlɛ "fo "dɩ. -A -nan nɛn waa vɩdɩ 'sia 'nan: «Min 'labɛ, e ta -kli "wɩ dra. E 'wɩ 'wlidɩ "drɛnɔn "kuan 'e 'pɛ "fli "a, ɛn o fɛ -ble waa 'e cin va.»

3-A -nan nɛn Zozi -kɔnnɛn "fɔdɩ 'sia -wlɛ. E 'nan: 4«Min -tʋ -le 'bla a -yaa tʋ, ɛn -a -tʋwli "cɛ 'san "va. Min zɩɛ yaa dra 'kɔ? Maan ve 'cɛɛ 'nan e 'bla -fuba 'sɔrasiɛn 'wlɛ 'sɔrasiɛn "tʋe "bui "da, -e 'e 'kʋ -a -tʋwli "nɛn e 'san bɛ -a -wɛɛ. -Njɛɛ dʋʋ? 5-Te yaa yɩ bɛ, -a ci "nranman 'kpa tɩglɩ. Yaa "sia -e 'e -fɔ 'e 'plabei da. 6-Te e 'bɔla "kɔnnɛn "bɛ, 'e beenun 'lee 'e "srɔnnɔn laabo 'e va. Yaa ve -wlɛ 'nan: ‹'Ka 'ta -e -kaa ci 'e "nran 'e cin va! An 'mɛn 'bla nɛn e 'san bɛ -a 'yɩ.›

7'Wɩ 'tʋwli zɩɛ -yɛɛ dra Bali lɛ. -Te min -tʋwli "cɛ 'si 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ man, ɛn 'e 'fli -nɔn Bali lɛ bɛ, Bali ci "nranman. Ci "nran nɛn min -tʋwli zɩɛ, yaa -nɔan Bali lɛ bɛ, e "mlian min -fuba 'sɔrasiɛn 'wlɛ 'sɔrasiɛn nɛn o ya tɩglɩ 'va bɛ -wee ci "nran nɛn waa -nɔan Bali lɛ bɛ -a da.»

'Lein 'wlɛ nɛn e 'san bɛ waa 'yɩ

8Ɛn Zozi -a 'vɩ "nyian -wlɛ 'nan: «-Te lɩmɔn -tʋ -le 'lein 'wlɛ a -fu, ɛn -a -tʋwli "cɛ 'san "va "bɛ, e -kannɛn -fɔa "nɛn, -e 'e 'yee 'kuin "koodɩ 'sia. Yaa -wɛɛman -trilii, -e 'e yɩ. 9-Te yaa 'yɩ bɛ, 'e "luenun 'lee 'e "srɔnnɔn laabo 'e 'va. Yaa ve -wlɛ 'nan: ‹'Ka 'ta -e -kaa ci 'e "nran 'e cin va! An 'mɛn 'lein 'wlɛ nɛn e 'san bɛ -a 'yɩ.›

10'Wɩ 'tʋwli zɩɛ -yɛɛ dra Bali 'le 'pasianɔn nɛn laji bɛ -wlɛ. -Te min -tʋwli "cɛ 'si 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ man, ɛn 'e 'fli -nɔn Bali lɛ bɛ, Bali -le 'pasianɔn 'ci "nranman.»

'Nɛn "tɩ 'lee 'yee 'nɛnnun "fli "le 'wɩ

11Zozi -kɔnnɛn "tʋ -fɔ "nyian -wlɛ. E 'nan: «Min -tʋ a, ɛn -yee 'nɛnnun a "fli. 12Yi -tʋ da bɛ, ɛn -a "tiɛnnɛnzan -a 'vɩ 'e "tɩ "lɛ 'nan: ‹'An "tɩ, 'an 'blɩnan nɛn e -taa "kɔnlɛ 'mɛn vɛ -a bɛ, 'i -nɔn 'mɛn!› -A -nan nɛn o "tɩ 'e yɩfɛ cɛɛn 'e cin man -wlɛ.

13Yi "fli, yaa, "bɛ -sru ɛn -a "tiɛnnɛnzan 'bɔ 'yee vɛ pɛɛnɔn 'tan. Yaa man "lala 'si, ɛn e -kʋ -a -blɩlɛ 'fla 'kɔɔbli 'tʋ da, te 'e 'ci 'sɔ wɩnun dra. 14"Yɛɛ 'cɛn -a -blɩdɩ man bɛ, te dra -dan 'lɛ "so 'fla zɩɛ -a da. -A -nan nɛn 'e yra yɩdɩ 'sia. 15Ɛn e -kʋ toba -fɔlɛ 'fla zɩɛ -a da min -tʋ lɛ, 'nan -e 'e 'nyranman "va. Min zɩɛ 'bɛ 'pa 'sia 'nan 'e 'kʋ 'e yiɛ 'tɔ 'yee 'srunun va lua. 16Dra -a -tɛa, e ya "vale 'e 'srunun -blɩfɛ -ble, 'pian min -tʋ 'ka -a -nɔan -yrɛ "fo "dɩ.

17Ɛn 'e 'wulo 'ji "nrɔndɩ "sia. Yaa 'vɩ 'e 'ji 'nan: ‹'An "tɩ "le 'nyranman 'panɔn 'bɛ fɛ -ble -miɛn, te e o "kle. 'Pian mɛɛn -kaa "dra lɔ 'gʋ. 18'Wɩ nɛn an -taa -a drɛlɛ bɛ -nyrɛn 'gʋ. An lia 'an da 'an "tɩ 'va -e 'an vɩ -yrɛ 'nan: «'An "tɩ, 'i yra 'si! 'An 'wɩ 'wlidɩ drɛ Bali wlu, ɛn 'an 'wɩ 'wlidɩ drɛ 'yiɛ. 19E 'ka "le 'waan laabʋ "nyian 'yie 'nɛn "fo "dɩ. 'I yra 'si, 'yian drɛ 'yie 'nyranman 'pazan 'tʋ -a!» ›

20-A -nan nɛn e 'li 'e da 'e "tɩ 'va. E -fʋ "kɔnnɛn "man -kɔɔbli, ɛn -a "tɩ -a 'yɩ. -Yee 'nɛn nyrinda -sɛn "da, ɛn e -kʋ -a 'lɛ flan -a. Yaa 'kun, ɛn e -atu -tɛ "man.

21-A -pɩ "e -yrɛ 'nan: ‹'An "tɩ, an 'wɩ 'wlidɩ drɛ Bali wlu, ɛn an 'wɩ 'wlidɩ drɛ 'yiɛ. E 'ka "le 'waan laabʋ "nyian 'yie 'nɛn "fo "dɩ.›

22'Pian -a "tɩ -a 'vɩ 'yee nɔannun lɛ 'nan: ‹'Ka 'ta "nyiandʋ sɔ -trɛ fɛnyian -a, -e 'ka wʋ 'mɛn 'nɛn 'gʋɛ -a da! 'Ka sɔɔnwlɛ wʋ -a -pɛ 'wlɛ man, -e 'ka 'manwua "wʋ -a cɛin -man! 23'Ka 'ta tri -blonɛn bɔadɩ bɛ -a, -e 'kaa -tɛ -yrɛ! E ya "le -kaa "fɛdi -blɩ, -e -kaa ci 'e "nran 'e cin va. 24Kɔɔ 'an 'pɩ nɛn kaa ye 'gʋɛ, e -ka, ɛn e fuʋ. E 'san, ɛn maan 'yɩ.› Tɔɔn ɛn o "fɛdi drɛdɩ 'sia.

25Tʋ zɩɛ -a wlu bɛ, te -yee 'nɛn cejenɛnzan a tian fei. Zɩ e 'si fei, e ya -tanan bɛ, "yɛɛ -pli "kɔnnɛn "man bɛ, ɛn e "dre 'man. 26-A -nan nɛn e nɔan -tʋ laabʋ, ɛn e "kɔnnɛn "wɩ laabʋ -yrɔ. 27'Bɛ 'vɩ -yrɛ 'nan: ‹'I -suannɛn 'bɛ 'ta. 'I "tɩ tri -blonɛn bɔadɩ bɛ -a -tɛ -yrɛ, 'nan 'wɩ 'tʋ 'ka drɛlɛ -yrɛ "dɩ -le "wɛan.›

28'Wɩ zɩɛ e 'bli 'fɔ "ji, ɛn e 'ka "vale 'e -wlamlan "kɔnnɛn "dɩ. Tɔɔn ɛn -a "tɩ 'bɔla. E toba -fɔdɩ 'sia -yrɛ 'nan 'e -wla "kɔnnɛn. 29'Pian e 'nan 'e "tɩ "lɛ 'nan: ‹'An lɛ "kaga 'kpa nɛn 'gʋ, te 'an 'nyranman "paa 'yiɛ, ɛn ma'an tian 'li -a vɩlɛ 'yie 'wɩ 'tʋ man -cɛjɛ dɩ. 'Pian yi'a tian bo 'nɛn 'tʋwli "nɔnlɛ 'mɛn, -e 'kʋ "fɛdi -blɩ "va 'kʋ 'vale 'an beenun -a dɩ. 30"I 'yiɔ, 'wɩ nɛn yia drɛ bɛ -a! 'I 'pɩ nɛn e 'yie "lala pɛɛnɔn blɩ lɩmɔnnun man bɛ, zɩ e -ta bɛ, ɛn i tri -blonɛn bɔadɩ bɛ -a -tɛ -yrɛ.›

31Ɛn -a "tɩ "e -yrɛ 'nan: ‹'Mɛn 'nɛn, tʋ pɛɛnɔn man bɛ, i ya 'an 'va 'gʋ, ɛn 'an yɩfɛ pɛɛnɔn bɛ e ya 'yie vɛ -a. 32E ya "le -kaa "fɛdi -blɩ, -e -kaa ci 'e "nran 'e cin va. -Ka'a 'kɔlaman -e -kaa 'wɩ 'pee drɛ "fo "dɩ, kɔɔ 'i -suannɛn 'gʋɛ e -ka, ɛn e fuʋ, e 'san, ɛn maan 'yɩ.› »