Search form

Luk 15:12

12Yi -tʋ da bɛ, ɛn -a "tiɛnnɛnzan -a 'vɩ 'e "tɩ "lɛ 'nan: ‹'An "tɩ, 'an 'blɩnan nɛn e -taa "kɔnlɛ 'mɛn vɛ -a bɛ, 'i -nɔn 'mɛn!› -A -nan nɛn o "tɩ 'e yɩfɛ cɛɛn 'e cin man -wlɛ.