Search form

Luk 15:22

22'Pian -a "tɩ -a 'vɩ 'yee nɔannun lɛ 'nan: ‹'Ka 'ta "nyiandʋ sɔ -trɛ fɛnyian -a, -e 'ka wʋ 'mɛn 'nɛn 'gʋɛ -a da! 'Ka sɔɔnwlɛ wʋ -a -pɛ 'wlɛ man, -e 'ka 'manwua "wʋ -a cɛin -man!