Search form

Luk 15:4

4«Min -tʋ -le 'bla a -yaa tʋ, ɛn -a -tʋwli "cɛ 'san "va. Min zɩɛ yaa dra 'kɔ? Maan ve 'cɛɛ 'nan e 'bla -fuba 'sɔrasiɛn 'wlɛ 'sɔrasiɛn "tʋe "bui "da, -e 'e 'kʋ -a -tʋwli "nɛn e 'san bɛ -a -wɛɛ. -Njɛɛ dʋʋ?