Search form

Luk 16:24

24Ɛn e -paandɩ 'sia. E 'nan: ‹'Kʋ tra Abraam, 'an nyrinda 'e 'sɛn 'i da! 'I yra 'si, 'i Laza 'pa 'sia 'e 'ta 'e 'pɛ 'wlɛ wʋ 'yia, -e 'e 'tɔ 'an 'le! Kɔɔ 'an ya 'an yra yɩnan 'tɛ 'gʋɛ -a va.›