Search form

Luk 16:25

25Ɛn Abraam "e -yrɛ 'nan: ‹'Mɛn 'nɛn, -a -cin 'e 'tɔ 'i 'ji 'nan, tʋ nɛn i ya 'trɛda bɛ i "yi 'yɩ, te Laza "e yra ye. -Yee "wɛan 'bɛ nɛn 'gʋɛ, -a "sii tʋ 'bɔ ɛn 'yie yra yɩ tʋ 'bɔ.