Search form

Luk 16:3

3Ɛn min nɛn 'e yiɛ -tɔa -a yɩfɛ va bɛ, 'e 'ci "nrɔndɩ 'sia. Yaa 'vɩ 'e 'ji 'nan: ‹'An 'san "ta 'mɛn 'nyranman "sia 'an 'lɔ. -Mɛ "nɛn an -taa -a drɛlɛ "mɛn? 'An "koe "ka -e 'an fei 'pa dɩ, ɛn 'tra 'tɛdɩ 'yra 'an -tɛa.