Search form

Luk 18:25

25Maan ve 'cɛɛ 'nan, -wi -dan nɛn waa laabo shamo bɛ, ya'a 'kɔlaman -wladɩ -a 'mɛnzrɛn -yrɛ ji dɩ. -A -tʋwli "nɛn "nyian fɛnɔn 'le vɛ -a, -wee -sɔɔnladɩ Bali -sru "a 'plɛblɛ 'wlidɩ.»