Search form

Luk 19:11

Zozi -kɔnnɛn "fɔ nɔan yaaga man

(Mt 25.14-30)

11Zozi a -plinan Zeruzalɛm "srɔn "kogo, -yee "wɛan 'wɩ nɛn Zozi 'sia -a vɩnan bɛ, zɩ minnun -a 'man bɛ, ɛn 'o ci "nrɔndɩ 'sia 'nan, Bali -le mingɔnnɛn -blɩdɩ 'bɔ 'kogo. Zozi -a -kɔnnɛn 'yɩ, ɛn e -kɔnnɛn "fɔdɩ 'sia -wlɛ.