Search form

Luk 20:17

17Zozi o -nanjɛndɩ 'sia, ɛn yaa 'vɩ -wlɛ 'nan: «'Wɩ nɛn 'e 'crɛn -tɛdɩ Bali -le 'fluba 'ji bɛ, -a -ci nɛn 'nɔn? Kɔɔ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ 'nan:

‹-Kɔlɛ nɛn, 'kɔn 'tɔnɔn -a tuʋ 'o 'pɛla koda bɛ,

-yɛɛ drɛ 'kɔn 'pʋ -fɔ -kɔlɛ -a.›