Search form

Luk 21:23

23Lɩmɔnnun nɛn o -pɔn -kɔan 'o man tʋ zɩɛ -a man bɛ, 'lee lɩmɔnnun nɛn 'nɛn 'nyɔn -mlian -wlɔ tʋ zɩɛ -a man bɛ, -wee yra yɩdɩ "mlianla "da. Kɔɔ minnun pɛɛnɔn -taa 'o yra yɩlɛ -wlidɩ 'lɛglɔn zɩɛ -a -ji. Bali -le nyran -blɩ tʋ nɛn o va.