Search form

Luk 23:56

56-A -nan nɛn o 'li 'o da 'wee "kɔnnɛn, o -kʋ 'nyrɔn 'lee tɔɔ nɛn -a -koei "a 'nɔnnɔn bɛ -a drɛlɛ. Kɔɔ "trɛ "bɛ 'flinla "yi nɛn, ɛn o "flianla "le zɩ -wee -pei -a 'vɩ bɛ -yee 'wɩ 'zʋ.