Search form

Luk 24:10

10Lɩmɔnnun nɛn o -kʋ -yrɛ da bɛ, o 'tɔ nɛn 'gʋ: Madala lɩ Mari a, ɛn Zanɛn a, ɛn Zaji "bʋ Mari a, 'lee lɩmɔn -mienun. -Wɛɛ 'wɩ nɛn e drɛ bɛ, -a 'sinan 'pa Zozi 'le 'pasianɔn lɛ.