Search form

Luk 3

Zan minnun -batize drɛ

(Mt 3.1-12; Mk 1.3-8)

1Tʋ nɛn 'wɩ 'gʋɛ e drɛ "man "bɛ, te Tibɛr 'bɛ cɩ mingɔnnɛnnun tazan -a Rɔm. -A lɛ -fuda 'sooluzan nɛn, te e ya mingɔnnɛn -a 'lɛglɔn pɛɛnɔn da. Ɛn tʋ zɩɛ -a va bɛ te Rɔm min Ponzʋ Pilati 'bɛ cɩ -kɔnmandan -a Zude 'lɛglɔn da. Ɛn te Erodi 'bɛ cɩ Galile 'lɛglɔn 'tazan -a, ɛn -a "bʋɩ Filipʋ 'bɛ cɩ Iture 'lɛglɔn 'lee Trakoni 'lɛglɔn 'tazan -a. Ɛn te Lisania 'bɛ cɩ Abilenɛn 'lɛglɔn 'tazan -a. 2Ɛn te Ane 'lee Kaifa 'bɛ cɩ Bali -pannɔn 'tanɔn 'a. Tʋ zɩɛ -a man nɛn Bali 'wɩ tin 'ba Zakari -pɩ Zan lɛ "bui "da.

3-A -nan nɛn Zan ciɩdɩ 'sia 'yi nɛn waa laabo Zudan bɛ -a "srɔn 'lɛglɔn pɛɛnɔn 'ji, te e 'wɩ tin "baa minnun lɛ. Yaa 'vɩ -wlɛ 'nan: «'Ka 'si 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ man -e 'ka 'fli -nɔn Bali lɛ! 'Ka 'ta 'ka -batize drɛ -e Bali 'e 'cee 'wɩ 'wlidɩ 'fui!»

4'Wɩ nɛn e cɩ 'e 'crɛn -tɛdɩ Bali 'lewei vɩzan Ezai -le 'fluba 'ji bɛ, zɩ 'e 'lɛ sɔɔ zɩɛ. Kɔɔ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ 'nan:

«Min -tʋ wei 'bɛ "we "bui "da.

Min zɩɛ yaa ve 'nan:

'Ka Minsan -le -si ta drɛ!

'Ka -yee -sinun ta -sɛn 'e cin va!

5'Ka pɔn -klo pɛɛnɔn 'ji -sɛn 'e cin va!

'Ka pɔnnun 'lee pɔn 'nɛn 'ta "nyaan -e 'o 'ta "tra!

Ɛn 'ka 'si plinnan pɛɛnɔn 'sʋ "ji tɩglɩ!

Ɛn "nyian bɛ 'ka 'si srɛdɩ pɛɛnɔn 'ta drɛ "yi!

6'Ka drɛ zɩɛ

-e minnun pɛɛnɔn 'o -kɔla min 'sizan 'wɩ 'ji nɛn

Bali -ta -a bɛ -a yɩdɩ -a.»

7Minnun -ta Zan -va "kaga, 'nan -e 'e 'o -batize drɛ. -A -nan nɛn yaa 'vɩ -wlɛ 'nan: «Min -wlidɩnun! -Tɩɛ 'vɩ 'cɛɛ 'nan, 'ka 'si Bali -le nyran -blɩdɩ nɛn e "ta -daa "bɛ, -a wlu? 8'Ka -kɔɔn 'ka drɛ wɩ -a 'nan, ka 'si 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ man. 'Pian te 'ka vɩ 'e "tun 'nan, ka 'si 'wɩ 'ji Abraam a 'ka tra -a -le "wɛan dɩ. Maan ve 'cɛɛ 'nan, Bali -kɔlaman e -kɔlɛnun 'labɛ o dra Abraam kludanɔn 'a. 9'Ka drɛ "yi! Tʋ nɛn o yibanun "cɛan bɛ, e 'bɔ 'va. Yiba "nɛn e baa te -a 'blʋ 'ka "yi "dɩɛ, waa "cɛan -e 'o tuʋ 'tɛ 'va.»

10-A -nan nɛn minnun nɛn o -ta "va "bɛ, waa laabʋ -yrɔ 'nan: «Kʋa dra "mɛn 'kɔ?»

11Ɛn Zan "e 'nan -wlɛ 'nan: «Min nɛn -tralɛ -a -yrɔ "fli "bɛ, 'e -tʋ -nɔn min nɛn -yee "ka "dɩɛ -yrɛ. Ɛn min nɛn -blɩfɛ -a -yrɔ "bɛ, 'e bɔɛzan "le "nɔn.»

12-Va "lala 'sinɔn "o "ta wʋ "nyian 'o -batize drɛlɛ, ɛn waa laabʋ Zan -lɔ 'nan: «Bali -le 'wɩ "paazan, "kʋ "drɛ 'kɔ?»

13Ɛn Zan "e 'nan -wlɛ 'nan: «Te 'ka -va "lala 'si 'e 'ciɩla -nyrɛn waa 'vɩ 'cɛɛ bɛ -a da dɩ!»

14Ɛn 'sounjanun "o laabʋ "nyian -yrɔ 'nan: «Kʋʋ "nun, "kʋ "dra 'kɔ?»

E 'nan 'wlɛ 'nan: «Te 'ka "lala 'si minnun lɔ -sa -a dɩ! Ɛn te 'ka 'si 'wlu wɩ man dɩ! 'Pian 'ka 'pan 'bɛ cɩ 'cee vɛ -a!»

15Minnun nɛn fɛ zɩɛ -a 'nan bɛ, 'wɩ nɛn Bali "e 'nan, e -taa "drɛlɛ bɛ -a -cin a o ji. -Yee "wɛan 'o 'ci nrɔn 'nan, Zan -kɔan Crizi nɛn e min "sia 'wɩ 'ji bɛ -a. 16Tɔɔn ɛn Zan "e 'nan o pɛɛnɔn lɛ 'nan: «"An 'ka -batize dra 'yi 'a. 'Pian min nɛn -a 'plɛblɛ "mlian 'an da bɛ, e "ta -daa. An 'ka -yee -manwua "tun "da baa "fluzan -a dɩ. -Yɛɛ 'ka -batize dra Bali lei 'saun 'lee 'tɛ 'a. 17-Yee -klu "a 'e 'lɔ, -e 'e fɛ 'lee 'e -flu 'cɛn 'e cin man. Yaa 'wlɛ -sɛan 'yee 'trɛbɔ -ji, 'pian -a -flu "bɛ yɛɛ -sɛan 'tɛ nɛn ya'a 'driman 'mlɔnmlɔn dɩɛ -a va, -e 'e 'tɛ 'blɩ.»

18'Wɩ zɩɛ 'lee 'wɩ "kaga "pee nɛn Zan -a 'vɩ minnun lɛ Bali -le 'wɩ 'nɔnnɔn 'a. 19Ɛn "nyian bɛ, Zan 'wɩ 'pla Galile 'lɛglɔn 'tazan Erodi lɛ. Kɔɔ Erodi 'e "bʋɩ nan Erodia 'pa, ɛn e 'wɩ 'wlidɩ "pee drɛ "nyian "kaga. 20"Bɛ -sru ɛn e 'wɩ 'wlidɩ drɛ "nyian Zan -fɔdɩ -a -pʋ 'kuin.

Zan Zozi -batize drɛ

(Mt 3.13-17; Mk 1.9-11; Zan 1.32-34)

21Minnun pɛɛnɔn -ta 'o -batize drɛlɛ Zan -va. Ɛn Zozi "e "ta 'wʋ "nyian "e -batize drɛlɛ. "Bɛ -sru zɩ Zozi Bali trʋ 'badɩ 'sia bɛ, ɛn labli 'lɛ 'sʋ. 22-A -nan nɛn Bali lei 'saun sɔɔn "da -goezee "le -plablo -le 'wɩ 'zʋ. Ɛn wei -tʋ wɩɩ laji. Yaa 'vɩ 'nan: «I ya 'an 'pɩ nɛn maan ye "yi ɛn -yee 'wɩ 'an 'ci "nranman bɛ -a.»

Zozi Crizi tranun 'tɔ nɛn 'gʋ

(Mt 1.1-17)

23Zozi lɛ a -fuba yaaga, ɛn e Bali -le 'wɩ 'nɔnnɔn vɩdɩ 'sia. Waa "siala 'nan Zozɛfʋ nɛn Eli -pɩ -a bɛ, -yee 'nɛn nɛn.

24Mata -pɩ nɛn Eli -a

ɛn Levi -pɩ nɛn Mata -a

ɛn Mɛci -pɩ nɛn Levi -a

ɛn Zanayi -pɩ nɛn Mɛci -a

ɛn Zozɛfʋ -pɩ nɛn Zanayi -a.

25Matatia -pɩ nɛn Zozɛfʋ -a

ɛn Amɔn -pɩ nɛn Matatia -a

ɛn Naun -pɩ nɛn Amɔn -a

ɛn Ezli -pɩ nɛn Naun -a

ɛn Nagayi 'pɩ nɛn Ezli -a.

26Maati 'pɩ nɛn Nagayi 'a

ɛn Matatia -pɩ nɛn Maati 'a

ɛn Semeyi 'pɩ nɛn Matatia -a

ɛn Yose 'pɩ nɛn Semeyi 'a

ɛn Yoda -pɩ nɛn Yose 'a.

27Yoana 'pɩ nɛn Yoda -a

ɛn Reza 'pɩ nɛn Yoana 'a

ɛn Zorobabɛl -pɩ nɛn Reza -a

ɛn Salatiɛl -pɩ nɛn Zorobabɛl -a

ɛn Neri 'pɩ nɛn Salatiɛl -a.

28Mɛci -pɩ nɛn Neri 'a

ɛn Adi 'pɩ nɛn Mɛci -a

ɛn Kozan 'pɩ nɛn Adi 'a

ɛn Emadan -pɩ nɛn Kozan 'a

ɛn Ɛri -pɩ nɛn Emadan -a.

29Yesua 'pɩ nɛn Ɛri -a

ɛn Elieze -pɩ nɛn Yesua 'a

ɛn Yori 'pɩ nɛn Elieze -a

ɛn Matatia -pɩ nɛn Yori 'a

ɛn Levi -pɩ nɛn Matatia -a.

30Simeɔn -pɩ nɛn Levi -a

ɛn Zuda -pɩ nɛn Simeɔn -a

ɛn Zozɛfʋ -pɩ nɛn Zuda -a

ɛn Yonan 'pɩ nɛn Zozɛfʋ -a

ɛn Eliakim -pɩ nɛn Yonan 'a.

31Melea -pɩ nɛn Eliakim -a

ɛn Menan -pɩ nɛn Melea -a

ɛn Matata -pɩ nɛn Menan -a

ɛn Natan -pɩ nɛn Matata -a

ɛn David -pɩ nɛn Natan -a

32Jese -pɩ nɛn David -a

ɛn Yobedi -pɩ nɛn Jese -a

ɛn Boazɩ -pɩ nɛn Yobedi -a

ɛn Sala -pɩ nɛn Boazɩ -a

ɛn Naashɔn -pɩ nɛn Sala -a

33Aminada -pɩ nɛn Naashɔn -a

ɛn Adimɛn 'pɩ nɛn Aminada -a

ɛn Ani 'pɩ nɛn Adimɛn 'a

ɛn Esrɔm -pɩ nɛn Ani 'a

ɛn Faras -pɩ nɛn Esrɔm -a

ɛn Zuda -pɩ nɛn Faras -a.

34Zago 'pɩ nɛn Zuda -a

ɛn Izak -pɩ nɛn Zago 'a

ɛn Abraam -pɩ nɛn Izak -a

ɛn Tera 'pɩ nɛn Abraam -a

ɛn Nawo -pɩ nɛn Tera 'a.

35Seru 'pɩ nɛn Nawo -a

ɛn Rago -pɩ nɛn Seru 'a

ɛn Pele 'pɩ nɛn Rago -a

ɛn Ebe 'pɩ nɛn Pele 'a

ɛn Salmɔn -pɩ nɛn Ebe 'a.

36Jena 'pɩ nɛn Salmɔn -a

ɛn Apaza 'pɩ nɛn Jena 'a

ɛn Sɛm -pɩ nɛn Apaza -a

ɛn Noe -pɩ nɛn Sɛm -a

ɛn Lame 'pɩ nɛn Noe -a.

37Matuzale 'pɩ nɛn Lame 'a

ɛn Enɔk -pɩ nɛn Matuzale 'a

ɛn Yarɛdɩ -pɩ nɛn Enɔk -a

ɛn Malalɛ 'pɩ nɛn Yarɛdɩ -a

ɛn Jena 'pɩ nɛn Malalɛ 'a.

38Eno 'pɩ nɛn Jena 'a

ɛn Sɛtɩ -pɩ nɛn Eno 'a

ɛn Adan -pɩ nɛn Sɛtɩ -a

ɛn Bali -pɩ nɛn Adan -a.