Search form

Luk 3:33

33Aminada -pɩ nɛn Naashɔn -a

ɛn Adimɛn 'pɩ nɛn Aminada -a

ɛn Ani 'pɩ nɛn Adimɛn 'a

ɛn Esrɔm -pɩ nɛn Ani 'a

ɛn Faras -pɩ nɛn Esrɔm -a

ɛn Zuda -pɩ nɛn Faras -a.