Search form

Luk 3:5

5'Ka pɔn -klo pɛɛnɔn 'ji -sɛn 'e cin va!

'Ka pɔnnun 'lee pɔn 'nɛn 'ta "nyaan -e 'o 'ta "tra!

Ɛn 'ka 'si plinnan pɛɛnɔn 'sʋ "ji tɩglɩ!

Ɛn "nyian bɛ 'ka 'si srɛdɩ pɛɛnɔn 'ta drɛ "yi!