Search form

Luk 6:42

42'I 'bɔ nɛn yiba -dan a 'i 'yiɛ -goei te yi'a 'ye dɩɛ, -mɛ "le "wɛan nɛn yiɛ ve 'i bɔɛzan lɛ 'nan: ‹'An "bʋɩ, 'i 'tɔ -e 'an yiba -flu 'si 'i 'yiɛ -goei!› -Blʋzan, 'i yiba 'si 'i 'yiɛ -goei 'e 'flin 'vaa, -e 'i fɛnan yɩ 'wein. "Bɛ -sru i -kɔlaman yiba -flu 'sidɩ -a 'i bɔɛzan -tʋ yiɛ -goei.»