Search form

Luk 7:25

25Ɛn -mɛ "le "wɛan nɛn ka -kʋ "mɛn? Min nɛn e sɔ fɛnyian 'wʋ 'e da bɛ, -a -nanjɛnnan "cɛɛ ka -kʋ dɩ. Kɔɔ kaa -tɔa 'nan minnun nɛn o sɔ fɛnyian wo 'o da, te 'o 'ci 'sɔ wɩnun dra "lala -a bɛ, o -nyɛanla mingɔnnɛn -le 'kuin.