Search form

Luk 7:8

8Kɔɔ 'an 'bɔ 'gʋɛ, 'an 'tanɔn 'bɛ 'an "paala, ɛn 'mɛn 'sounjanun bɛ mɛɛn o "paala. -Te maan 'vɩ -a -tʋ lɛ 'nan: ‹'I 'kʋ›, -e 'e 'kʋ. -Te maan 'vɩ -a pee lɛ 'nan: ‹'I 'ta›, -e 'e 'ta. -Te maan 'vɩ 'mɛn nɔan lɛ 'nan: ‹'I 'wɩ 'gʋɛ -a drɛ bɛ›, yaa dra.»