Search form

Luk 8:18

18'Wɩ nɛn maan ve 'cɛɛ bɛ, 'ka "trɔɛn "tɔ -yrɛ 'kpa tɩglɩ! Kɔɔ min nɛn yaa 'pla 'e 'ji bɛ, -a san lɛ nɛn maan "paa "da "nyian. 'Pian min nɛn ya'a 'palɛa 'e 'ji dɩɛ, -a "tiɛnnɛn nɛn -yrɔ "bɛ, waa "sia -yrɔ.»