Search form

Luk 8:24

24-A -nan nɛn -a -srunɔn -pli "man, ɛn waa fuʋdɩ 'sia. Waa 'vɩ -yrɛ 'nan: «'Kʋ 'san! 'Kʋ 'san! 'I 'fuʋ! 'Kʋ 'nan cɛɛn 'nyandɩ man.»

Ɛn Zozi wluan, e paan fulɔ 'lee 'yi da 'plɛblɛ. 'Nun tɔɔn fulɔ "fɛɛndɩ -ta "tra, ɛn 'yi 'ta "tra. Ɛn fɛnan -tɔ flɩɩ.