Search form

Luk 9:12

12Zɩ funninmlan "ta "paala bɛ, ɛn Zozi -srunɔn pli Zozi man. O 'nan -yrɛ 'nan: «'I vɩ minnun lɛ 'nan, 'o 'kʋ fei -paannun 'lee 'flanun nɛn -kogo 'gʋɛ -a da, -e 'o -blɩfɛ 'lee nyinnan "nan "yɩ. Kɔɔ fɛnan nɛn -kaa cɩ 'gʋɛ, min 'ka 'nyɛanla 'nan dɩ.»