Search form

Mark 10:14

14Zɩ Zozi 'wɩ zɩɛ -a -nan 'yɩ bɛ, e 'nan "man, ɛn yaa 'vɩ 'e -srunɔn lɛ 'nan: «'Ka nannannun 'tʋɩ 'o 'ta 'an 'va! Te 'ka 'si -tɔ -wlɔ "dɩ! Kɔɔ minnun nɛn "le -wee 'wɩ 'zʋ bɛ, Bali -le mingɔnnɛn trɛ a -wee vɛ -a.