Search form

Mark 12:33

33-Yee "wɛan min 'e Bali yɩ "yi 'e 'bli pɛɛnɔn 'a, 'lee 'yee ci "nrɔndɩ pɛɛnɔn 'a, 'lee 'yee 'plɛblɛ pɛɛnɔn 'a! Ɛn 'e bɔɛzan -tʋ yɩ "yi "le 'e 'bɔ 'le 'wɩ 'zʋ! 'Wɩ zɩɛ -a drɛdɩ -dan "mlian 'sraga nɛn waa 'tɛ 'ble Bali lɛ bɛ, -a da. Ɛn -a -dan "mlian 'sraga pɛɛnɔn bʋdɩ Bali lɛ da.»