Search form

Mark 14:58

58«Kʋa 'yɩ -a vɩnan 'nan: ‹Bali -pan 'kɔn nɛn blamin -pɛ -a -tɔ bɛ, maan -wia, -e 'an pee -tɔ yi yaaga 'wlu. 'Kɔn nɛn blamin "cɛɛ -tɔ 'e 'pɛ -a dɩɛ, -a 'bɔ nɛn maan -tɔa.› »