Search form

Mark 14:70

70Piɛri yɔɔ "da "nyian.

Fɔɔnɔn minnun nɛn fɛ zɩɛ -a -nan bɛ, waa 'vɩ "nyian -yrɛ 'nan: «'Wɩ 'kpa nɛn. 'I 'bɔ 'gʋɛ, -a -sruzan 'tʋ nɛn 'yia, kɔɔ Galile min nɛn 'yia.»