Search form

Mark 14:72

72'Nun tɔɔn mannɛn "flizan wɩɩ. 'Wɩ nɛn Zozi -a 'vɩ Piɛri lɛ bɛ, -a -cin -trɔa Piɛri ji. Kɔɔ Zozi -a 'vɩ -yrɛ 'nan: «'Vaa -e mannɛn "flizan 'e 'wɩ bɛ, te yia 'vɩ 'e 'pa -a yaaga 'nan yi'an 'tɔa dɩ.» Tɔɔn e -wuɔdɩ 'sia.