Search form

Mark 16:9

Zozi 'e 'fli kɔɔn Madala lɩ Mari lɛ

9Zozi wluan -kanɔn 'va 'mɔnnɛn yi nɛn 'flinla "yi -sru "yi "a bɛ, -a bodrun puunɔn. 'E 'fli kɔɔn 'e tɛdɛ Madala lɩ Mari lɛ. Lɩ zɩɛ -a -sru "nɛn e -yʋ -wlidɩ 'sɔravli "pin.