Search form

Mark 2:9

9-Te maan 'vɩ min -srandɩ "tra 'gʋɛ -yrɛ 'nan: ‹'Wɩ 'wlidɩnun nɛn yia drɛ bɛ maan fui›, 'bɛ a -tʋ. Ɛn -te maan 'vɩ -yrɛ 'nan: ‹'I wluan, 'i 'yie nyinnan "davɛ 'sia, 'i 'ta wʋ›, 'bɛ a -tʋ. 'Wɩ "fli zɩɛ, -a "cɛn "vɩdɩ 'bɛ cɩ 'plɛblɛ?