Search form

Mark 6:2

2'Flinla "yi da bɛ, ɛn e 'wɩ "paadɩ 'sia minnun ji cin yɩ 'kuin. Min "kaga "nɛn o -yee 'wɩ "paadɩ 'man bɛ, o 'lɛbo "fɔ. Ɛn waa laabʋdɩ 'sia 'o cin lɔ 'nan: «Nyin zia nɛn 'wɩ 'labɛ "yɛɛ tranla? -Tɩɛ 'wɩ 'tɔdɩ zɩɛ -a -nɔn -yrɛ? Yaa dra 'kɔ, ɛn e 'lɛbo "fɔ wɩnun 'labɛ -a dra?