Search form

Mark 6:30

Zozi -blɩfɛ -nɔn min -kpi 'soolu lɛ

(Mt 14.13-21; Lk 9.10-17; Zan 6.1-13)

30Minnun nɛn Zozi o 'pa 'sia paan bɛ, o -ta. 'Wɩ pɛɛnɔn nɛn waa drɛ bɛ, 'lee 'wɩ nɛn waa paa minnun ji bɛ, waa 'sinan 'pa Zozi lɛ.