Search form

Mark 7:10

10'Wɩ nɛn yaa -kɔɔnman bɛ -nyrɛn 'gʋ. E ya 'e 'crɛn -tɛdɩ 'nan:

‹'I yiɛ 'nan 'i "tɩ 'lee 'i "bʋ "man!›

Ɛn "nyian 'nan:

‹Min nɛn,

'e wei 'pla 'e "tɩ "man,

-te 'bɛ "cɛɛ dɩɛ,

'e "bʋ "man bɛ,

'o san -tɛ!›

-Pei zɩɛ Bali 'bɛ -nɔn Moizi lɛ,