Search form

Mark 7:11

11'pian kaa "paaman minnun ji 'nan, -si a 'e 'nɔndɩ min lɛ -e 'e vɩ 'e "tɩ 'lee 'e "bʋ "lɛ 'nan: ‹Ma'an 'kɔlaman -e 'an 'pa 'ka 'va dɩ. "Lala nɛn kɔ "an -nɔn 'cɛɛ bɛ, maan drɛ Kɔrban -a. -A -ci nɛn 'nan, maan -nɔn Bali lɛ.›