Search form

Mark 8:17

17Zozi 'wɩ zɩɛ -a -kɔnnɛn 'yɩ, ɛn yaa 'vɩ -wlɛ 'nan: «-Mɛ "wɛan nɛn kaa ve 'nan, 'kpɔun -le "wɛan nɛn an 'wɩ zɩɛ -a 'vɩ? Ka'a tian 'wɩ 'ci manlɛ dʋʋ? Ɛn ka'a 'wɩ 'paala 'ka 'ka 'ji dʋʋ? -Mɛ "le "wɛan 'cee 'wɩ mandɩ 'lɛ 'wʋ?