Search form

Mark 9:18

18-Te e -ta "da "bɛ, yaa -tiala "tra, te -a 'le -pɔɛ bɔa, te e 'shɛ ta -ble, -e 'e 'tɔ -jɛi. Maan 'vɩ 'i -srunɔn lɛ 'nan, 'o 'yʋ -wlidɩ zɩɛ -a -pin -a -sru. 'Pian 'o 'pɛ 'ka 'sɔlɛ -a drɛdɩ -a dɩ.»