Search form

Mark 9:37

37«Min oo min nɛn e min nɛn "le 'nɛn "wɛnnɛn 'zʋ 'gʋ -a 'kun tɩglɩ 'mɛn "wɛan bɛ, te 'an 'bɔ nɛn, yaan 'kun tɩglɩ. Ɛn min nɛn yaan 'kun tɩglɩ bɛ, 'an 'tʋwli "cɛɛ yaa 'kun tɩglɩ dɩ, 'pian min nɛn, yaan 'pa 'sia 'trɛda bɛ, te -a san nɛn yaa 'kun tɩglɩ.»