Search form

Matie 10:5

'Wɩ nɛn kɔ Zozi 'le 'pasianɔn 'o drɛ bɛ Zozi -a 'vɩ -wlɛ

(Mk 6.7-13; Lk 9.2-6)

5Min -fuda "fli zɩɛ, o nɛn Zozi o 'pa 'sia. 'Wɩ nɛn yaa 'pla -wlɛ 'vaa, ɛn e o 'pa 'sia bɛ -nyrɛn 'gʋ. E -wlɛ 'nan: «Te 'ka 'kʋ minnun nɛn o 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩɛ o va dɩ! Ɛn te 'ka 'kʋ Samari 'nɔn 'le 'flanun da dɩ!