Search form

Matie 10:8

8Minnun nɛn 'cɛ cɩ o man bɛ, 'ka o 'beli! Minnun nɛn o -ka bɛ, 'ka o 'fuʋ! 'Ka 'kogobe 'si minnun man -e 'o drɛ 'saun Bali 'lɛ! 'Ka 'yʋ -wlidɩnun -pin minnun -sru! 'Ka 'wɩ pɛɛnɔn zɩɛ -a drɛ minnun lɛ 'e "tun! Te 'ka fɛ -tʋ 'si "man "dɩ, kɔɔ an 'plɛblɛ zɩɛ -a -nɔn 'cɛɛ 'e "tun.