Search form

Matie 12:41

41Yi nɛn Bali minnun -le tin "baa bɛ, Ninivi 'nɔn 'bɛ 'wɩ -tɔa -naagʋnɔn man. Kɔɔ zɩ Zonazi Bali -le 'wɩ 'vɩ Ninivi 'nɔn lɛ bɛ, o 'si 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ man, ɛn o -sɔɔnla Bali -sru.