Search form

Matie 13

'Saa 'fɔzan man -kɔnnɛn

(Mk 4.1-9; Lk 8.4-8)

1Yi -tʋwli zɩɛ -a da bɛ, Zozi 'si 'kuin, ɛn e -kʋ -nyɛnlɛa Galile 'yi 'plo man. 2Minnun a trenan "man "kaga, -yee "wɛan e -kʋ -fɔlɛ -klʋ -ji, ɛn e -nyran. Minnun pɛɛnɔn "o -fʋʋ 'yi 'plo da, 3ɛn e 'wɩ "paadɩ 'sia o ji -kɔnnɛnnun -fɔdɩ -a -wlɛ. E 'nan -wlɛ 'nan:

«Min -tʋ 'bɛ 'kʋ 'saa 'fɔlɛ. 4"Yɛɛ -kɔn -a wɛɛnnan bɛ, ɛn -a 'wlɛ plɔɛn 'sran si man. "Lomannun -ta, ɛn waa blɩ. 5-A 'wlɛ -mie -sran "nyian puo da, fɛnan nɛn 'trɛ 'ka "kaga "dɩɛ, -a -nan. E bɔdɩ 'sia tada, kɔɔ 'trɛ 'ka "da "kaga "dɩ. 6'Pian zɩ yidɛ "ɛ bɔla "ji "bɛ, 'saa zɩɛ e 'tɛ blɩ, ɛn e -ka, -a "sɛin 'ka 'kʋlɛ -kɔɔbli dɩ -le "wɛan. 7Ɛn -a 'wlɛ -mie -sran "nyian fɛnan nɛn -tɛin -taa "bɔlɛ bɛ -a -nan. -Tɛin zɩɛ e 'tu, yaa -maan 'saa 'ka bɔlɛ dɩ. 8Ɛn -a 'wlɛ -mie -sran 'trɛ "yi "da, e 'bɔ, e -sɛn "da. 'Saa bɛ -tʋ 'wlɛ a "man -yaa tʋ, ɛn -a bɛ -tʋ 'wlɛ a "man -fuba 'shɛɛdʋ, ɛn -a bɛ -tʋ 'wlɛ a "man -fuba yaaga. 9Min nɛn 'wɩ man "trɔɛn "cɩ -a -wulo -man bɛ, -a san 'e man!»

-Mɛ "le "wɛan nɛn Zozi 'wɩ tin 'ba -kɔnnɛn "ji?

(Mk 4.10-12; Lk 8.9-10)

10Zozi -srunɔn pli Zozi man, ɛn waa laabʋ -yrɔ 'nan: «-Mɛ "le "wɛan nɛn i 'wɩ tin 'ba minnun 'labɛ -wlɛ -kɔnnɛn "ji?»

11Ɛn Zozi "e -wlɛ 'nan: «Kaa 'gʋɛ, 'ka lɛ nɛn Bali 'yee 'wɩ yɔɔdɩ nɛn 'e min "paala 'a bɛ -a -ci 'si. 'Pian minnun nɛn o 'ka 'an -sru "dɩɛ, "o 'wɩ pɛɛnɔn maan -kɔnnɛn "ji. 12'Wɩ 'kpa nɛn, kɔɔ min nɛn e ya -yrɔ "bɛ, -a lɛ nɛn waa -nɔan, -e 'e -tɔ 'e 'ciɩla "da. 'Pian min nɛn -yee "ka "dɩɛ, -a "tiɛnnɛn nɛn yaa -tɔa "bɛ, waa "sia -yrɔ. 13'Wɩ zɩɛ -yee "wɛan nɛn an 'wɩ tin "baa minnun 'labɛ -wlɛ -kɔnnɛn "ji, kɔɔ o yiɛ a "ji fɛnan yɩ vɛ -a, 'pian wa'a fɛnan ye dɩ. Ɛn 'wɩ man "trɔɛn "a o -wulo -man, 'pian wa'a 'wɩ maan dɩ, ɛn waa 'wɩ 'ci maan dɩ. 14'Wɩ nɛn Bali 'lewei vɩzan Ezai -a 'vɩ bɛ, -yɛɛ 'bɔ o man. Yaa 'vɩ nan:

‹'Ka "trɔɛn -tɔa 'wɩ lɛ 'kpa tɩglɩ,

'pian ka'a -ci maan dɩ.

Ka fɛnan -nanjɛan 'kpa tɩglɩ,

'pian ka'a -kɔnnɛn 'ye dɩ.

15-Yɛɛ cɩ 'nan minnun 'labɛ 'o 'bli da -tɔ 'plɛblɛ,

'o 'fli "trɔɛn drɛ "yuyu,

ɛn 'o yiɛ 'lɛ 'wʋ 'o 'bɔ 'a.

Waa drɛ zɩɛ 'nan,

-e 'o vɩlɛ 'o fɛnan yɩ dɩ,

ɛn -e 'o vɩlɛ 'o 'wɩ man dɩ,

ɛn -e 'o vɩlɛ 'o 'wɩ 'ci man dɩ.

'Wɩ pɛɛnɔn zɩɛ waa drɛ 'nan,

"tɔgɔ 'o -sɔɔnla 'an -sru

-e 'an o 'si 'wɩ 'ji.›

16'Pian kaa nɛn ka cɩ 'an -srunɔn 'a 'gʋɛ, Bali -le -fɛa a 'ka man, kɔɔ 'ka yiɛ fɛnan ye, ɛn 'ka "trɔɛn 'wɩ 'ci maan. 17Maan ve 'cɛɛ 'wɩ tɩglɩ 'a 'nan, Bali 'lewei vɩnɔn "kaga, 'lee minnun nɛn o 'ta 'wʋla Bali wei da bɛ o "kaga -a man wɛɛ 'nan, fɛ nɛn kaa ye bɛ "o "ye, 'pian wa'a -kɔlalɛ -a yɩdɩ -a dɩ. Ɛn "nyian waa man wɛɛ 'nan, 'wɩ nɛn kaa maan 'gʋɛ "o maan, 'pian wa'a -kɔlalɛ -a mandɩ -a dɩ.»

Zozi 'saa 'fɔzan man -kɔnnɛn "ci 'vɩ

(Mk 4.13-20; Lk 8.11-15)

18«Kaa nɛn ka cɩ 'an -srunɔn 'a bɛ, -kɔnnɛn "nɛn maan -fɔ 'saa 'fɔzan man bɛ, an "ta -a -ci ve 'cɛɛ. 19Min -mienun -le vɛ bɛ, 'wɩ nɛn e 'bɔ 'saa 'wlɛ nɛn e -sran -si man bɛ -a man bɛ, -yɛɛ bɔa "nyian -wee "man. 'O "trɔɛn "tɔ Bali -le mingɔnnɛn -blɩdɩ min da 'wɩ lɛ, 'pian o "trɔɛn "yuyu 'tan. Tɔɔn ɛn Bali 'nanmanzan 'ta 'wɩnun nɛn -a -cin -fɔla o ji bɛ, -a "koolɛ. 20Min -mienun -le vɛ bɛ, 'wɩ nɛn e 'bɔ 'saa 'wlɛ nɛn e -sran puo da bɛ, -a man bɛ, -yɛɛ bɔa "nyian -wee "man. O Bali -le 'wɩ maan, 'nun tɔɔn o "we "man ci "nrandɩ -a. 21'Pian o 'ka 'o 'tɔdɩ "da 'plɛblɛ dɩ, -Te 'wɩ 'tɔndɔn bɔdɩ "sia o man, ɛn minnun 'tɛ 'padɩ 'sia o da 'nan o wɩɩ Bali -le 'wɩ man -le "wɛan bɛ, tɔɔn -e 'o 'pɛ 'si Bali -le 'wɩ -sru. 22Min -mienun -le vɛ bɛ, 'wɩ nɛn e 'bɔ 'saa 'wlɛ nɛn e -sran fɛnan nɛn -tɛin -taa "bɔlɛ bɛ, -a -nan bɛ, -yɛɛ bɔa -wee "man. O Bali -le 'wɩ maan, 'pian -wee ci "nrɔndɩ 'trɛda fɛnun da, 'lee -wee "lala yɩdɩ "yi "bʋʋ "bɛ, e -si -tɔa Bali wei lɔ -e 'e 'nyranman 'pa o man. 23'Pian min -mienun -le vɛ bɛ, 'wɩ nɛn e 'bɔ 'saa 'wlɛ nɛn e -sran 'trɛ "yi "da bɛ, -a man bɛ, -yɛɛ bɔa "o man. O Bali -le 'wɩ maan, o "we "man, tɔɔn 'nyranman nɛn Bali wei -a 'padɩ "siala o man bɛ -a "nɛn bɔala -dan. Te o drɛ "le 'nan 'saa nɛn -a bɛ -tʋwli 'wlɛ a "man -yaa tʋ, ɛn -a -tʋwli 'wlɛ a "man -fuba 'shɛɛdʋ, ɛn -a -tʋwli 'wlɛ a "man -fuba yaaga bɛ, -yee 'wɩ 'zʋ.»

Zozi -kɔnnɛn "fɔ lu 'wlɛ -wlidɩ "da

24Zozi -kɔnnɛn "pee -fɔ "nyian -wlɛ. E 'nan: «Bali -le mingɔnnɛn -blɩdɩ min da bɛ, -nyrɛn 'gʋ. E ya "le min -tʋ 'bɛ 'yee fei 'pa, ɛn e 'saa 'fɔ "da. 25'Pian, zɩ -pei 'tan, ɛn minnun a yi -tɛnan bɛ, min zɩɛ -a 'nanmanzan 'ta, e lu -wlidɩ 'wlɛ wɛɛn fei zɩɛ -a da, ɛn e -kʋ. 26'Saa zɩɛ e 'bɔ, e -sɛn "da, ɛn lu -wlidɩ "e 'bɔ 'wʋ "nyian.

27Minnun nɛn 'o yiɛ -tɔa "fei 'bɔ 'va te waa man dra bɛ, o -ta -a vɩlɛ fei san lɛ 'nan: ‹'Kʋ 'san, 'saa 'saza nɛn yia -fɔ 'yie fei. E drɛ 'kɔ, ɛn lu -wlidɩ 'bɔ 'ji?›

28Ɛn e 'nan -wlɛ 'nan: ‹'An 'nanmanzan 'bɛ drɛ.› Ɛn -yee minnun 'bɔ -a 'vɩ -yrɛ 'nan: ‹Kʋ "ta -ko -a "sʋʋlɛa?›

29Ɛn e 'nan -wlɛ 'nan: ‹-Cɛjɛ, te 'ka drɛ dɩ! "Tɔgɔ "cɛɛ vɩ 'nan ka lu -wlidɩ 'sʋla bɛ, 'ka 'saa 'pa 'va. 30'Ka o 'tʋɩ 'o trʋ 'e cin va -trilii, -e 'saa 'tɛ tʋ 'e bɔ. 'Saa 'tɛ tʋ -man bɛ, maan ve 'saa 'tɛnɔn lɛ 'nan, 'o lu 'wlɛ -wlidɩ "sʋʋla 'e 'flin, 'wɛɛ -yrɩ, -e 'wɛɛ 'tɛ 'blɩ. Ɛn 'saa bɛ, 'wɛɛ 'tɛ, -e 'wɛɛ 'sɛn 'mɛn 'trɛbɔ -ji.› »

Fei fɛ 'wlɛ 'tʋ man -kɔnnɛn 'lee 'mannyan man -kɔnnɛn

(Mk 4.30-32; Lk 13.18-21)

31Zozi -kɔnnɛn "pee -fɔ "nyian -wlɛ. E 'nan: «Bali -le mingɔnnɛn -blɩdɩ min da bɛ, -nyrɛn 'gʋ. E ya "le min -tʋ 'bɛ fei fɛ 'wlɛ "wɛnnɛn 'tʋ 'si, ɛn yaa -fɔ 'yee fei. 32Fei fɛ 'wlɛ zɩɛ -a "wɛnnɛn "mlian fei fɛ 'wlɛ pɛɛnɔn nɛn min -a -fɔa "fei bɛ -a da. 'Pian -te waa -fɔ ɛn e 'bɔ bɛ, -a -dan "mlian fei 'wlɛ pɛɛnɔn da. E dra "le yiba 'zʋ, te "lomannun a o "kɔɛ "tɔnan -a plan -ji.»

33Ɛn e -kɔnnɛn "pee -fɔ "nyian -wlɛ. E 'nan: «Bali -le mingɔnnɛn -blɩdɩ min da bɛ, -nyrɛn 'gʋ. E ya "le lɩmɔn -tʋ 'bɛ -fari puu "sonun yaaga 'si, e 'mannyan "wɛnnɔn 'wʋ "va, ɛn yaa baa. 'Mannyan zɩɛ e -fari -pʋ 'bɔ siiman 'e pɛɛnɔn.»

-Mɛ "le "wɛan nɛn Zozi 'wɩ tin 'ba -kɔnnɛn "ji?

(Mk 4.33-34)

34-Kɔnnɛn "ji nɛn Zozi wɩ pɛɛnɔn zɩɛ -a 'vɩ minnun "kaga "nɛn 'o cin 'yɩ bɛ -wlɛ. Ya'a 'wɩ 'tʋ vɩlɛ -wlɛ te e 'ka -kɔnnɛn "ji dɩ. 35Zozi -a drɛ zɩɛ 'nan, -e 'wɩ nɛn Bali 'lewei vɩzan -a 'vɩ bɛ, 'e 'lɛ sɔɔ. Bali 'lewei vɩzan -a 'vɩ 'nan:

«-Kɔnnɛn "ji nɛn an 'wɩ tin "baa minnun lɛ.

'Wɩnun nɛn o -fʋ 'e yɔɔdɩ

'trɛda pou sianan "trilii

-e 'e 'bɔ cɛɛgʋ yi -a bɛ,

maan ve minnun lɛ.»

Zozi lu 'wlɛ -wlidɩ "man -kɔnnɛn "ci 'vɩ

36"Bɛ -sru, Zozi minnun "kaga zɩɛ o 'tʋɩ, ɛn e -kʋ "kɔnnɛn 'o 'vale 'e -srunɔn 'a. -A -srunɔn pli "man, ɛn o 'nan -yrɛ 'nan: «-Kɔnnɛn "nɛn yia -fɔ lu 'wlɛ -wlidɩ "da bɛ, 'i -ci vɩ 'kʋɛ!»

37Ɛn Zozi "e 'nan -wlɛ 'nan: «Min nɛn, e 'saa 'fɔ bɛ, 'an 'bɔ Blamin -pɩ nɛn. 38Fei 'bɔ bɛ, 'trɛda nɛn. 'Saa 'wlɛ bɛ, minnun nɛn o 'ta wʋla Bali -sru "bɛ o nɛn. Lu 'wlɛ 'wlidɩ "bɛ, minnun nɛn o 'ta wʋla Satan -sru "bɛ o nɛn. 39Min zɩɛ -a 'nanmanzan nɛn e lu 'wlɛ 'wlidɩ wɛɛn bɛ, Satan nɛn. 'Saa 'tɛ tʋ bɛ, yi nɛn Bali 'trɛdanɔn -le tin "baa bɛ -nyrɛn. Ɛn 'saa -tɛnɔn bɛ, Bali -le 'pasianɔn nɛn laji bɛ o nɛn. 40O lu 'wlɛ 'wlidɩ 'tɛ blɩ, 'wɩ 'tʋwli zɩɛ -yɛɛ dra yi nɛn Bali 'trɛdanɔn -le tin "baa bɛ -a da. 41'Wɩ nɛn e -taa "drɛlɛ bɛ -nyrɛn 'gʋ: 'An 'bɔ Blamin -pɩ 'an 'mɛn 'pasianɔn nɛn laji bɛ o "paa -sia. 'Wɩ 'wlidɩ "drɛnɔn, 'lee minnun nɛn waa dra -e min 'e 'wɩ 'wlidɩ "drɛ bɛ, 'mɛn 'pasianɔn o bo "va minnun nɛn Bali mingɔnnɛn -ble o da bɛ o yei. 42O minnun zɩɛ o -sɛan 'tɛ -dan 'va. Fɛnan nɛn -wuɔdɩ 'lee 'shɛ da -blɩdɩ cɩ bɛ -a -nan. 43Tɔɔn -e minnun nɛn o 'ta 'wʋla Bali -sru "bɛ, o ta 'e 'sʋ 'o "tɩ "le mingɔnnɛn trɛda, te o -san a "le yidɛ 'san -le 'wɩ 'zʋ. Min nɛn 'wɩ man "trɔɛn "cɩ -a -wulo -man bɛ -a san 'e man!»

Zozi -kɔnnɛn "fɔ -gan da

44Zozi "e 'nan: «Bali -le mingɔnnɛn -blɩdɩ min da bɛ -nyrɛn 'gʋ. E ya "le 'nan -gan -tʋ nɛn 'e yɔɔdɩ fei -tʋ da. Min -tʋ -kʋ, e -gan zɩɛ -a 'yɩ, ɛn "e yɔɔ "nyian. -A ci "nranman "bʋʋ -le "wɛan, e 'yee fɛnun pɛɛnɔn 'tan, ɛn e -kʋ fei zɩɛ -a 'lɔlɛ -a man "lala -a.»

45Ɛn e -kɔnnɛn "pee -fɔ "nyian -wlɛ. E 'nan: «Bali -le mingɔnnɛn -blɩdɩ min da bɛ, -nyrɛn 'gʋ. E ya "le 'flɛ 'tanzan -tʋ 'bɛ cɩ fɛ -tʋ nɛn -a 'flɛ a "le -siga -zʋ bɛ -a -mie -wɛɛnan 'nan -e 'e 'lɔ. 46Fɛ zɩɛ yaa -tʋ 'yɩ te -a 'flɛ a 'kpa tɩglɩ. E -kʋ, e 'yee fɛnun pɛɛnɔn 'tan, ɛn e -ta -a 'lɔlɛ -a man "lala -a.»

Zozi -kɔnnɛn "fɔ pɔ -tɛ "se "da

47Zozi -kɔnnɛn "pee -fɔ "nyian -wlɛ. E 'nan: «Bali -le mingɔnnɛn -blɩdɩ min da bɛ, -nyrɛn 'gʋ. E ya "le min -tʋ 'bɛ 'kʋ 'yee "se 'wɛɛnlɛ 'yi 'va. "Se zɩɛ pɔ 'tɔ 'tʋdʋ pɛɛnɔn 'sɛn -ji. 48Zɩ e 'fa bɛ, minnun -a klan 'yi 'plo da, o -nyran, ɛn waa fa bʋdɩ 'sia. Pɔ 'kpa nun nɛn "va "bɛ, -wɛɛ -sɛn -pɔ -ji, ɛn -a -wlidɩnun bɛ, -wɛɛ wɛɛn. 49'Wɩ 'tʋwli zɩɛ -yɛɛ dra yi nɛn Bali 'trɛdanɔn 'le tin "baa bɛ, -a da. Bali -le 'pasianɔn nɛn laji bɛ, o -taa "min -wlidɩnun bʋlɛ "va minnun nɛn o 'ta 'wʋla Bali -sru "bɛ o yei. 50O minnun zɩɛ o -sɛan 'tɛ -dan 'va. Fɛnan nɛn -wuɔdɩ 'lee 'shɛ da -blɩdɩ cɩ bɛ -a -nan.»

51Ɛn Zozi -a laabʋ 'e -srunɔn 'lɔ 'nan: «Ka 'wɩ pɛɛnɔn zɩɛ -a -ci 'man?»

O -yrɛ 'nan: «-Inyan!»

52Ɛn e -wlɛ 'nan: «Kaa 'vɩ 'kpa. Maan ve 'cɛɛ 'nan, min nɛn e Bali -le 'fluba -tɔa ɛn e -sɔɔnla 'an -sru "bɛ, te e drɛ "le "kɔnnɛn san ceje -le 'wɩ 'zʋ. E 'wɩ cejenun 'lee 'wɩ 'trɛnun "paaman 'yee "kɔnnɛn 'nɔn 'ji.»

Zozi 'kʋ Nazarɛtɩ

(Mk 6.1-6; Lk 4.16-30)

53Zɩ Zozi cɛɛn -kɔnnɛn "nun zɩɛ -a -fɔdɩ man bɛ, ɛn e 'si 'nan, 54e -kʋ 'e fla. Zɩ e 'bɔla -nan nun bɛ, e 'wɩ "paadɩ 'sia -wee cin yɩ 'kuin. Min pɛɛnɔn 'plo 'fɔ ɛn o 'nan: «-Tɩɛ 'wɩ 'tɔdɩ paa "ji? Ɛn yaa dra 'kɔ 'lɔɔ ɛn e 'lɛbo "fɔ wɩnun dra? 55Min nɛn e cɩ -a bɛ, kʋa -tɔa. Yiba "nyaanzan nɛn 'gʋɛ -a -pɩ nɛn. Ɛn Mari 'bɛ cɩ -a "bʋ "a. Ɛn -a "bʋɩnun nɛn Zaji 'lee Zozɛfʋ 'lee Simɔn 'lee Zud -a. 56Ɛn "nyian bɛ, -a "blunun pɛɛnɔn a -kaa fla 'gʋ. -Yee 'wɩ 'tɔdɩ 'lee 'lɛbo "fɔ wɩnun drɛdɩ 'labɛ nyin zia nɛn yɛɛ 'si?» 57'Wɩ zɩɛ ya'a o ci 'sɔlɛ dɩ. -Yee "wɛan nɛn wa'a 'wɩlɛ "man -e 'o yi -tɛra "da "dɩ.

-A -nan nɛn Zozi "e 'nan -wlɛ 'nan: «-Te Bali 'lewei vɩzan a 'e fla, ɛn -te 'bɛ "cɛɛ dɩ 'nan e ya 'yee "kɔnnɛn "bɛ, minnun yiɛ 'ka "naan "man "dɩ.»

58Minnun 'ka yi -tɛlɛa Zozi da dɩ -le "wɛan, ya'a 'lɛbo "fɔ wɩ "kaga "drɛlɛ fɛ zɩɛ -a -nan dɩ.