Search form

Matie 13:15

15-Yɛɛ cɩ 'nan minnun 'labɛ 'o 'bli da -tɔ 'plɛblɛ,

'o 'fli "trɔɛn drɛ "yuyu,

ɛn 'o yiɛ 'lɛ 'wʋ 'o 'bɔ 'a.

Waa drɛ zɩɛ 'nan,

-e 'o vɩlɛ 'o fɛnan yɩ dɩ,

ɛn -e 'o vɩlɛ 'o 'wɩ man dɩ,

ɛn -e 'o vɩlɛ 'o 'wɩ 'ci man dɩ.

'Wɩ pɛɛnɔn zɩɛ waa drɛ 'nan,

"tɔgɔ 'o -sɔɔnla 'an -sru

-e 'an o 'si 'wɩ 'ji.›