Search form

Matie 13:34

-Mɛ "le "wɛan nɛn Zozi 'wɩ tin 'ba -kɔnnɛn "ji?

(Mk 4.33-34)

34-Kɔnnɛn "ji nɛn Zozi wɩ pɛɛnɔn zɩɛ -a 'vɩ minnun "kaga "nɛn 'o cin 'yɩ bɛ -wlɛ. Ya'a 'wɩ 'tʋ vɩlɛ -wlɛ te e 'ka -kɔnnɛn "ji dɩ.