Search form

Matie 14:15

15Zɩ funninmlan "ta "paala bɛ, ɛn -a -srunɔn pli "man, o -yrɛ 'nan: «-Pei "ta taan, min 'ka 'nyɛanla 'gʋ dɩ. -Yee "wɛan 'i vɩ minnun lɛ 'nan, 'o 'kʋ 'fla -e 'o 'wee -blɩfɛnun 'lɔ, o -blɩ.»