Search form

Matie 15

Zuif 'nɔn tranun kluda wɩ

(Mk 7.1-13)

1"Bɛ -sru, ɛn Farizɛn 'nɔn -mienun 'lee 'fluba 'ci vɩnɔn -mienun 'si Zeruzalɛm, o -ta Zozi 'va, ɛn waa laabʋ -yrɔ 'nan: 2«-Mɛ "le "wɛan nɛn 'i -srunɔn 'ka 'ta 'wʋla -kaa tranun kluda wɩnun da dɩ? "Wɛɛ fɛnun -blɩ bɛ, wa'a 'o 'pɛ -man foeman "le zɩ -kaa tranun -a 'vɩ bɛ -yee 'wɩ 'zʋ dɩ.»

3Ɛn Zozi "e 'nan -wlɛ 'nan: «'Ka 'bɔ "nun, -mɛ "le "wɛan nɛn -kaa tranun kluda wɩ 'tɔ 'ji bɛ, ka'a 'ta 'wʋla Bali -le -pei -tɔ wɩnun da dɩ? 4Bali "e 'nan: ‹'I "tɩ 'lee 'i "bʋ "bɛ, 'i yiɛ 'e 'nan o man.› Ɛn yaa 'vɩ "nyian 'nan: ‹Min nɛn e wɩɩ -wlidɩ 'e "tɩ "lɛ, -te 'bɛ "cɛɛ dɩ e wɩɩ -wlidɩ 'e "bʋ "lɛ bɛ, -a san zɩɛ 'o -tɛ.› 5'Pian 'ka 'bɔ "ka "paaman minnun ji 'nan, min nɛn yaa 'vɩ 'e "tɩ -te 'bɛ "cɛɛ dɩ 'e "bʋ "lɛ 'nan: ‹"Lala nɛn 'an 'ci nrɔn 'nan 'an "paa -a 'ka 'va bɛ, an "ta -a -nɔan Bali lɛ.› 6-A san zɩɛ -te -a yiɛ 'ka 'nanlɛ 'e "tɩ 'lee 'e "bʋ "man dɩɛ, ya'a fɛ -tʋ dra dɩ. 'Wɩ zɩɛ yaa -kɔɔnman 'nan, ka Bali wei klu -sran 'ji 'ka tranun kluda wɩ -a. 7Wei "flivli 'nɔn! 'Wɩ nɛn Bali 'lewei vɩzan Ezai -a 'vɩ 'ka man bɛ, 'wɩ 'kpa nɛn. Yaa 'vɩ 'nan:

8‹Bali "e 'nan:

Minnun 'labɛ,

waan 'tɔ "yi "ve 'o 'le lou,

'pian o jinun bɛ,

o ya 'o 'sidɩ 'an man -kɔɔbli.

9-Wee 'an 'sudɩ bɛ -a "nɛn "ka "dɩ.

Kɔɔ -peinun nɛn blamin a -tɔ bɛ,

-a 'bɔ nɛn waa "paaman minnun ji 'nan

-yɛɛ cɩ Bali -le -si -a.› »

-Mɛ "wɩ 'bɛ min "tri -tɔa Bali 'lɛ?

(Mk 7.14-23)

10"Bɛ -sru ɛn Zozi minnun laabʋ 'e "srɔn "kogo, ɛn e 'nan -wlɛ 'nan: «'Ka "trɔɛn "tɔ -e 'ka 'wɩ 'gʋɛ -a -ci man 'kpa! 11Fɛ nɛn e "sia bei -e 'e -wla "min ji bɛ, ya'a min "tri 'tɔa Bali 'lɛ dɩ. 'Pian fɛ nɛn e "sia min ji -e 'e bɔla bei "bɛ, -yɛɛ min "tri -tɔa Bali 'lɛ.»

12Tɔɔn ɛn -a -srunɔn pli "man, ɛn o 'nan -yrɛ 'nan: «'Wɩ nɛn yia 'vɩ 'gʋɛ, e wla Farizɛn 'nɔn man. Yia -tɔa zɩ?»

13Ɛn Zozi -a 'vɩ 'e -srunɔn lɛ 'nan: «Fɛ pɛɛnɔn nɛn 'an "tɩ "nɛn laji bɛ, -yɛɛ "cɛɛ 'wlɛ 'fɔ 'trɛ 'ji dɩɛ, o -taa -a "sʋʋlɛa. 14'Ka o 'tʋɩ zɩɛ! Yiɛ 'winɔn nɛn waa, ɛn o ya "vale 'o -si -kɔɔnman minnun nɛn o yiɛ a 'e 'widɩ bɛ -wlɛ. -Te yiɛ 'wizan -tʋ a -si -kɔɔnnan yiɛ 'wizan -tʋ lɛ bɛ, o "flinɔn -tɛa "klu -ji.»

15Ɛn Piɛri -a 'vɩ Zozi lɛ 'nan: «-Kɔnnɛn "nɛn yia -fɔ 'nan min "tri -tɔa Bali 'lɛ bɛ, 'i -ci vɩ 'kʋɛ.»

16Ɛn Zozi "e 'nan -yrɛ 'nan: «'Ka 'bɔ "nyian, "ka "ya wo tian minnun nɛn wa'a 'wɩ 'ci maan dɩɛ waa? 17-Mɛ drɛ ka'a 'wɩ 'ci maan dɩ? Fɛ pɛɛnɔn nɛn e -wlamlan min 'le bɛ, e -ko min -pɔn -ji, ɛn -a 'bɔ 'a nɛn o -fɔa "lua. 18'Pian fɛ pɛɛnɔn nɛn e bɔala min 'le bɛ, e "sia min souba ji, -yɛɛ min "tri -tɔa Bali 'lɛ. 19Kɔɔ min souba ji nɛn ci "nrɔndɩ -wlidɩ pɛɛnɔn "sia: min -tɛdɩ a -tʋ, min nan -wɛɛdɩ a -tʋ, min -sran -wɛɛdɩ a -tʋ, nyinnandɩ lɩ 'lee -kɔnnɛn -a te wa'a 'o cin 'palɛ dɩɛ e ya -tʋ, crin wʋdɩ a -tʋ, 'wlu 'sɛndɩ minnun man a -tʋ, 'wɩdɩ min man -wlidɩ "a -tʋ. 20'Wɩnun zɩɛ -a drɛdɩ 'bɛ min "tri -tɔa Bali 'lɛ. 'Pian -te min fɛ -blɩ 'e 'pɛ -man "tri "a bɛ, ya'a min "tri 'tɔa Bali 'lɛ dɩ.»

-Pɛn lɩ -tʋ yi -tɛra Zozi da

(Mk 7.24-30)

21Zozi 'si fɛ zɩɛ -a -nan, ɛn e -kʋ Tir 'lee Sidɔn 'lɛglɔn 'ji. 22'Lɛglɔn zɩɛ -a -ji 'nɔn bɛ Zuif 'nɔn "cɛɛ waa dɩ. -A -nan lɩmɔn -tʋ 'bɛ 'ta Zozi 'lɛ, ɛn e paan -yrɛ. E 'nan -yrɛ 'nan: «Minsan, David kluda min, 'an nyrinda 'e 'sɛn 'i da. -Yʋ -wlidɩ "a see 'panan 'an 'lu man.»

23'Pian Zozi 'ka 'wɩ 'tʋ 'silɛ "da "man "dɩ. Ɛn -a -srunɔn pli "man, o toba -fɔ Zozi lɛ 'nan: «'I fɛ -tʋ drɛ -e lɩ 'gʋɛ 'e li 'e da, kɔɔ -a -nan 'mɔn te e -paanman -kaa -sru.»

24Ɛn Zozi "e 'nan -wlɛ 'nan: «Izraɛl 'nɔn 'saza 'va nɛn Bali 'an 'pa 'sia. -Wɛɛ cɩ "le 'blanun nɛn -si 'san -wlɔ "bɛ -wee 'wɩ 'zʋ.»

25'Pian lɩ zɩɛ e -ta 'e "po sɔɔnla Zozi 'wlu ɛn e -yrɛ 'nan: «Minsan 'i yra 'si, 'i 'pa 'an 'va!»

26Zozi "e -yrɛ 'nan: «E 'ka 'wɩ "yi "a -e min 'e 'yee 'nɛnnun -blɩfɛ 'si 'e -nɔn -plɛnnun lɛ dɩ.»

27Ɛn lɩ zɩɛ e 'nan: «'Wɩ 'kpa nɛn, Minsan! 'Pian -plɛnnun bɛ, o "tɩ 'nɛan plɔɛn nɛn e -sɛanla bɛ, -nyrɛn waa -ble.»

28Tɔɔn Zozi "e -yrɛ 'nan: «'Yie yi -tɛradɩ Bali da a -dan. 'Wɩ nɛn i cɩ "va "bɛ 'e 'lɛ sɔɔ 'yiɛ!» Tʋ 'bɔ 'lein zɩɛ -a wlu nɛn -a 'lu beli.

Zozi min "kaga beli

(Mk 7.31-37)

29"Bɛ -sru Zozi 'si fɛ zɩɛ -a -nan, ɛn e -kʋ Galile 'yi man. E pɔn -tʋ tri, ɛn e -nyran "da. 30Ɛn minnun -tadɩ 'sia "va "kaga. O -ta 'o 'lɔ le minnun nɛn o "tun "bo bɛ waa, 'lee yiɛ 'winɔn, 'lee minnun nɛn o man mɛn -mie -ka o man bɛ waa, 'lee bobonun, 'lee -cɛ -tɛnɔn "kaga "pee "nyian. O -ta waa ɛn o o -sran -a 'lɛ, ɛn e o pɛɛnɔn beli. 31Bobonun wɩɩ, minnun nɛn o man mɛn -mie -ka o man bɛ e drɛ "plɔnblɔn 'e "pa 'ji, minnun nɛn o "tun "bo bɛ o 'ta 'wʋ, yiɛ 'winɔn fɛnan 'yɩ, zɩ minnun 'wɩ zɩɛ -a -nan 'yɩ bɛ, o 'plo 'fɔ, ɛn o Izraɛl 'nɔn 'le Bali 'tɔ bɔdɩ 'sia.

Zozi 'kpɔun pli min -kpi sinjɛn man

(Mk 8.1-10)

32Zozi 'e -srunɔn laabʋ, ɛn e 'nan -wlɛ 'nan: «Min "kaga 'labɛ, o nyrinda -sɛan 'an da, kɔɔ o yi yaaga nɛn 'an "srɔn 'gʋ, ɛn o -blɩfɛ "ka "nyian dɩ. An 'ka "va 'nan 'an o lia 'o da 'o 'ci le dra -a dɩ, "tɔgɔ o "koe 'e 'si 'o da -sia.»

33-A -srunɔn "e -yrɛ 'nan: «Fɛnan nɛn -kaa cɩ 'gʋɛ, min 'ka 'nyɛanla 'nan dɩ. Nyin zia nɛn kʋ -blɩfɛ "kaga "ye -e 'kʋ -nɔn min "kaga zɩɛ -wlɛ o 'kanvɛ -a?»

34Ɛn Zozi -a laabʋ -wlɔ 'nan: «-Blɩfɛ "cɛ "nɛn 'ka 'lɔ?»

Ɛn o -yrɛ 'nan: «'Kpɔun 'sɔravli 'lee pɔnɛn "wɛnwɛnnɛn -mie nɛn 'kʋ 'lɔ.»

35Tɔɔn Zozi "e 'nan minnun lɛ 'nan 'o -nyran "tra. 36E 'kpɔun 'sɔravli 'lee pɔnɛnnun zɩɛ -a 'si, e Bali muo "fɔ, ɛn yaa "nɛn jɛɛn. "Bɛ -sru yaa -nɔn 'e -srunɔn lɛ, ɛn waa pli minnun man. 37O pɛɛnɔn -a blɩ, o 'kan. -A plɔɛn nɛn e -fʋ bɛ, waa tre 'e cin man, e saannɛn 'sɔravli 'fa. 38Minnun nɛn waa blɩ bɛ, o "nɛn bɔa -kpi sinjɛn, te wa'a nannannun 'lee lɩmɔnnun "nrɔnlɛ dɩ. 39Zɩ Zozi 'si -nɔn minnun lɛ o -kʋ bɛ, ɛn e -fɔ -klʋ -ji, e Magadan 'lɛglɔn 'ji si 'sia.